Bangkok & Local

ปลัดกทม.ตรวจความคืบหน้าทำนบกั้นน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้งให้เกษตรกรฝั่งตอ.กรุงเทพฯ-ปลัดกทม.ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าสร้างทำนบกั้นน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งให้เกษตรกรพื้นที่หนองจอกและกรุงเทพตะวันออก

(4 ธ.ค. 64) นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าทำนบชั่วคราว เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่กรุงเทพตะวันออก ณ คลองวังตามีร้อง และคลองลำวังดา บริเวณซอยร่วมพัฒนา 15 เขตหนองจอก โดยมี ผู้บริหารสำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตหนองจอก และผู้เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัจจุบันพื้นที่เขตหนองจอก ประชาชนส่วนใหญ่ยังทำการเกษตรและในช่วงฤดูแล้งมักประสบปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องของภัยแล้งรุนแรง เนื่องจากน้ำใช้ในการทำการเกษตรไม่เพียงพอ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำจึงได้ดำเนินการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำบริเวณคลองเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งลักษณะเป็นเหมือนแก้มลิงกักน้ำ นำมาประยุกต์ใช้สำหรับการกักเก็บน้ำในพื้นที่คู คลอง เพื่อให้เกษตรกรในพื้นเขตหนองจอกและพื้นที่กรุงเทพตะวันออกที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งได้มีน้ำใช้ทำการเกษตร โดยเป็นการทดน้ำในคู คลอง ให้มีระดับสูงขึ้นในช่วงฤดูแล้ง ทั้งนี้กำหนดก่อสร้างทำนบกั้นน้ำบริเวณคลองในพื้นที่เขตหนองจอก จำนวน 17 แห่ง สามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ 1.8 ล้าน ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรได้ประมาณ 55,000 ไร่ หากดำเนินการแล้วเสร็จคาดว่าจะช่วยแก้ปัญหาน้ำภัยแล้งให้เกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพตะวันออกได้ในปีต่อไปด้วย

สำหรับการดำเนินการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำในพื้นที่เขตหนองจอก 17 แห่ง ได้แก่ 1. ทำนบกั้นน้ำบริเวณคลองสิงห์โต 2. ทำนบกั้นน้ำบริเวณคลองแตงโม 3. ทำนบกั้นน้ำบริเวณคลองบึงเขมร 4. ทำนบกั้นน้ำบริเวณคลองขุดใหม่ 5. ทำนบกั้นน้ำบริเวณคลองบึงนายรุ่ง 6. ทำนบกั้นน้ำบริเวณคลองหนึ่ง 7. ทำนบกั้นน้ำบริเวณคลองลัดเกาะเลา 8. ทำนบกั้นน้ำบริเวณคลองสอง 9. ทำนบกั้นน้ำบริเวณคลองลำแขก 10. ทำนบกั้นน้ำบริเวณคลองคลองแม๊ะดำ 11. ทำนบกั้นน้ำบริเวณคลองลำเกวียนหัก 12. ทำนบกั้นน้ำบริเวณคลองกระทุ่มล้มด้านเหนือ 13. ทำนบกั้นน้ำบริเวณคลองคลองแยกลำต้อยติ่ง 14. ทำนบกั้นน้ำบริเวณคลองลำชะล่า 15. ทำนบกั้นน้ำบริเวณคลองกระทุ่มล้มด้านใต้ 16. ทำนบกั้นน้ำบริเวณคลองลำตามีร้องไห้ และ 17. ทำนบกั้นน้ำบริเวณคลองลำต้อยติ่ง