Bangkok & Local

ปลัดกทม.ตรวจสร้างโรงเรือนเครื่องอบ ลดความชื้นข้าวที่วิสาหกิจฯหนองจอกกรุงเทพฯ-ปลัดกทม.ตรวจเยี่ยมการยกเสาเอกอาคารโรงเรือนเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือกวิสาหกิจชุมชนฯ พื้นที่หนองจอก

(4 ธ.ค. 64) นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารโรงเรือนเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือก ณ วิสาหกิจชุมชนตู้อบข้าวและผลิตพันธุ์ข้าวแขวงกระทุ่มราย หมู่ 11 เขตหนองจอก ซึ่งวันนี้ได้มีพิธียกเสาเอกเริ่มการก่อสร้างอาคารโรงเรือนเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือก โดยมี ผู้บริหารเขตหนองจอก ผู้บริหารสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย และผู้เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่

สำหรับการดำเนินการติดตั้งเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือกเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะราคาข้าวตกต่ำ เกษตรกรไม่สามารถเก็บข้าวหลังเก็บเกี่ยวข้าวไว้ได้ จำเป็นต้องขายโดยเร็ว เนื่องจากข้าวที่เก็บเกี่ยวจากแปลงนาข้าวมีความชื้นสูง หากเก็บไว้นานจะเกิดความเสียหายและต้องทำลายข้าวทิ้ง ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับการสนับสนุนการติดตั้งเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือก จำนวน 4 เครื่อง จากมูลนิธิโอสถานุเคราะห์ มอบให้เกษตรกรในพื้นที่เขตหนองจอก โดยจัดตั้งเป็นกลุ่ม “วิสาหกิจชุมชน” เพื่อบริหารจัดการเครื่องอบข้าว จำนวน 3 แห่ง คือ 1. วิสาหกิจชุมชนคนทำข้าวและไร่นาสวนผสม ม.6 ก้าวหน้า หมู่ที่ 6 แขวงคลองสิบสอง 2. วิสาหกิจชุมชนแผ่นดินทองบิดาย่าตุ้ลฮิดายะห์แปรรูปข้าว หมู่ที่ 10 แขวงคลองสิบสอง และ 3. วิสาหกิจชุมชนตู้อบข้าวและผลิตพันธุ์ข้าวแขวงกระทุ่มราย หมู่ 11 แขวงกระทุ่มราย