In News

รฟม.ลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติงานก่อสร้าง รถไฟฟ้าสีเหลืองลาดพร้าว-สำโรงกรุงเทพฯ-การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สปอ.)  ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง บริเวณสถานีลาดพร้าว สถานีภาวนา และสถานีโชคชัย 4 โดยได้ตรวจสอบอุปกรณ์และมาตรการความปลอดภัยการทำงานในที่สูง การป้องกันวัสดุตกหล่น และเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ตามนโยบาย “การก่อสร้างปลอดภัย 100%” ตลอดจนให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข ติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-yellowline.com และไลน์ : @mrtyellowline