Bkk & Local

กทม.ย้ำแนวทางปฏิบัติเข้มงวดมาตรการ ป้องกันโควิด19โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพฯ-สำนักอนามัย กทม.เน้นย้ำแนวทางปฏิบัติเข้มงวดมาตรการป้องกันโควิด 19 โรงเรียนในสังกัด

นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวถึงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในสถานศึกษาของ กทม.ที่เปิดเรียนแบบ On Site ว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย ได้เน้นย้ำแนวทางปฏิบัติกับโรงเรียนในสังกัด กทม.ทุกแห่ง ในการสังเกตอาการเจ็บป่วยของเด็กนักเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในโรงเรียนสังกัด กทม. ขณะเดียวกันได้กำชับให้ตั้งจุดคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าห้องเรียน สวมหน้ากากอนามัย รวมถึงปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และแนวทาง 7 มาตรการเข้มงวดสำหรับสถานศึกษา (ประเภทไป-กลับ) อย่างเข้มงวด ตลอดจนเตรียมพร้อมแผนรองรับกรณีพบเด็กนักเรียนสงสัยว่าป่วย หรือมีกลุ่มอาการไข้ ไอ จาม ซึ่งเป็นอาการใกล้เคียงกับการติดเชื้อโควิด 19 และการทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมต่าง ๆ นอกจากนั้น ยังได้ประชุมร่วมกับสำนักการศึกษา กทม. และกำชับให้พยาบาลอนามัยโรงเรียนประจำศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในโรงเรียนสังกัด กทม. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อเด็กนักเรียน พร้อมทั้งขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลนักเรียนให้ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ และฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ให้ครอบคลุมทุกคนในโรงเรียนด้วย