In Thailand

สกลนครจัดมหกรรมตลาดสินค้าเกษตร ฟื้นฟูหลังโควิดช่วยเกษตรกรสกลนคร-พาณิชย์จังหวัดสกลนคร จัดงานตลาดนัดสินค้าเกษตร กลุ่มจังหวัดสนุก “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตผลทางการเกษตรที่มีศักยภาพของ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)ภายใต้โครงการยกระดับการค้าภาคอีสานสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง

วันที่  5  สิงหาคม  2565 ที่ลานจอดรถห้างศรีสกลมอลล์ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร นางเกศินี พวงประดิษฐ์ พาณิชย์จังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ตลาดนัดสินค้าเกษตร กลุ่มสนุก “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกลุ่มภาคอีสานตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) ยกระดับการค้าภาคอีสาน สู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง ตั้งแต่วันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2565  เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและขยายโอกาสทางการค้าของกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและผลิตผลการเกษตร   เพิ่มทางเลือกในการซื้อขายสินค้าให้กับประชาชน กระตุ้นการใช้จ่ายของภาคประชาชนในพื้นที่ทำให้สามารถเข้าถึงสินค้าเกษตร และผลิตผลการเกษตรคุณภาพดี  ช่วยสร้างโอกาสทางการค้าของกลุ่มจังหวัดและชุมชนฟื้นฟูสถานการณ์หลั่วงโควิด-19

นางเกศินี พวงประดิษฐ์ พาณิชย์จังหวัดสกลนคร กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรหลายรายได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ทั้งเรื่องของสินค้าเกษตรล้นตลาด ช่องทางการจำหน่ายสินค้าไม่เอื้ออำนวย ทำให้รายได้ลดลง  กระทรวงพาณิชย์ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อช่วยสร้างโอกาสทางการค้า และเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตผลการเกษตรของผู้ผลิต สามารถเข้าถึงสินค้าเกษตร และผลิตผลการเกษตรคุณภาพดี ของกลุ่มจังหวัดและชุมชนได้ง่ายขึ้น.