In Thailand

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็น ปธ.การประชุมพัฒนาศักยภาพปฐมภูมิกาญจนบุรี-รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็น ปธ.การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานปฐมภูมิระดับจังหวัดที่กาญจนบุรี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 65 ที่ห้องประชุมอาเซียน 1 โรงแรมพีลูส อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นพ.ภานุวัฒน์  ปานเรอกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานปฐมภูมิระดับจังหวัดประจำปี 2565 โดยมี นพ.ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับ และนายอนุชา  วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานความเป็นมา และวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้รับผิดชอบงานปฐมภูมิระดับจังหวัด

ให้สามารถถ่ายทอด ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การพัฒนางานปฐมภูมิมีความชัดเจน สามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสม ตอบสนองและแก้ปัญหาของพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่เป้าหมายประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

นายแพทย์ภานุวัฒน์  ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดเผยว่า "กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายมุ่งเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม การพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิกำหนดให้มี (1)คลินิกหมอครอบครัว  (2)การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) (3)การพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ (รพ.สต.ติดดาว)(4)คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน เพื่อให้การดำเนินการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

เกิดการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจัยความสำเร็จ คือ การมีทีมหมอครอบครัว มีผู้รับผิดชอบงานปฐมภูมิระดับจังหวัด เข้าใจบทบาทที่ชัดเจน มีความมุ่งมั่นในการพัฒนางาน นำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ จัดการบริการดูแลประชาชน สนับสนุนให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพ สามารถจัดการดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม"

ด้าน นพ.ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า " ระบบสุขภาพปฐมภูมิ เป็นกลไกสำคัญในการบรรลุเป้าหมายประชาชนสุขภาพดี ที่กำหนดไว้ในธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และกำหนดในแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) การเข้าถึงระบบสุขภาพ ระบบบริการปฐมภูมิเน้นความเป็นองค์รวม บูรณาการผสมผสานการทำงานเชิงรุกร่วมกับชุมชน โดยมีหน่วยบริการปฐมภูมิทำหน้าที่ในการจัดบริการสุขภาพครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ตอบสนองความจำเป็นด้านสุขภาพอย่างเหมาะสมยั่งยืน นับเป็นความยินดีและเป็นเกียรติแก่จังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้มีโอกาสต้อนรับทีมงานปฐมภูมิและสุขภาพภาคประชาชนจากทุกจังหวัดสู่พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ในระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 โอกาสนี้ทุกท่านยังได้เรียนรู้และพัฒนาการดำเนินงานระบบบริการปฐมภูมิ 

นโยบายการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและกลไก 3 หมอ ทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ แนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ระบบสุขภาพปฐมภูมิกับการถ่ายโอน แนวทางการดำเนินงานการเยี่ยมเสริมพลัง พชอ./รพ.สต. อำเภอต้นแบบบูรณาการการทำงานด้วยกลไก 3 หมอ และการอภิปรายบทบาทภารกิจของหน่วยบริการปฐมภูมิในยุคการถ่ายโอน ขอให้ทุกท่านใช้โอกาสครั้งนี้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด และขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีอย่างยิ่ง"