In Bangkok

กทม.พร้อมเฝ้าระวังรองรับน้ำทะเลหนุนสูง วันนี้ถึง26 ก.ย.นี้กรุงเทพฯ-สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานเขตพระนคร เขตดุสิตและสัมพันธวงค์ กทม.เตรียมพร้อมเฝ้าระวังรองรับสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงถึง 26 ก.ย.นี้

นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. กล่าวกรณีกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ออกประกาศระบุวันที่ 22 - 26 ก.ย.65 ระหว่างเวลาประมาณ 17.00 - 19.00 น. เป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูง อาจทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น ขอให้ระมัดระวังและติดตามระดับน้ำขึ้นสูงว่า สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัย ยานพาหนะ อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิงและกู้ภัยประจำจุดเสี่ยง เพื่อเฝ้าระวังและรองรับสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงวันที่ 22 - 26 ก.ย.65 ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยจากอุทกภัยกรุงเทพมหานคร ขณะเดียวกันได้จัดเตรียมถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยจากสถานการณ์ระดับน้ำที่อาจส่งผลกระทบบริเวณพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพฯ ได้อย่างทันท่วงที ส่วนการฟื้นฟูเยียวยาสงเคราะห์ผู้ประสบภัยภายหลังจากอุทกภัยสิ้นสุดแล้ว จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง การสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ.2536 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งระเบียบ กทม.ว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป

นายวสันต์ บุญหมื่นไวย์ ผู้อำนวยการเขตพระนคร กทม. กล่าวว่า ในพื้นที่เขตพระนคร มีจุดเสี่ยงน้ำล้นตลิ่งที่ต้องเสริมกระสอบทราย 3 จุด คือ ท่าเรือเทเวศร์ ชุมชนท่าวัง และชุมชนท่าเตียน ซึ่งสำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวเป็นประจำ หากเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมสามารถช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที ขณะเดียวกันได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านไลน์กลุ่มสำนักงานเขต-ระบายน้ำ ซึ่งศูนย์ป้องกันน้ำท่วมรายงานสถานการณ์เป็นประจำทุกวัน พร้อมทั้งเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ อาทิ เครื่องสูบน้ำ กระสอบทรายและไม้กระดานไว้รองรับสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงและน้ำเหนือที่ไหลลงมาจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา เพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งนี้ สำนักงานเขตฯ จะเริ่มรายงานระดับน้ำเจ้าพระยาผ่านเฟซบุ๊กสำนักงานเขตพระนคร วันละ 3 เวลา ดังนี้ เวลา 08.00 น. 14.00 น. และเวลา 20.00 น. นอกจากนี้ สำนักงานเขตฯ ยังมีช่องทางประสานกับประชาชนผ่านฝ่ายต่าง ๆ เช่น ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ดูแลชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมดูแลสถานประกอบการ ฝ่ายโยธาดูแลงานก่อสร้าง รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ ทหาร ตำรวจ เพื่อประสานความร่วมมือช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

นายธานินทร์ เนียมหอม ผู้อำนวยการเขตดุสิต กทม. กล่าวว่า เขตดุสิต มีพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำล้นตลิ่งที่ต้องเสริมกระสอบทราย 7 จุด คือ ท่าเรือวัดราชาฯ ชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจ ชุมชนมิตตคามบ้านญวน ซอยสามเสน 21 ท่าเขียวไข่กา ชุมชนสีคาม วัดแก้วฟ้าจุฬามณี สำนักงานเขตฯ ได้เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงและน้ำเหนือที่ไหลลงมาจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา เพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ อาทิ เครื่องสูบน้ำ กระสอบทรายและไม้กระดาน ขณะเดียวกันได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 10 นิ้ว 1 เครื่อง เครื่องสูบน้ำ ขนาด 6 นิ้ว 1 เครื่อง รวม 2 เครื่อง บริเวณวัดคอนเซ็ปชัญแห่งพระแม่เจ้า รวมถึงสร้างสะพานไม้บริเวณชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจ โดยสำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวเป็นประจำ

นางสาวอาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ กทม. กล่าวว่า สำนักงานเขตฯ ได้ตรวจสอบติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำจากช่องทางต่าง ๆ เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเฉพาะตาราง น้ำขึ้นน้ำลงจากกองสมุทรศาสตร์ กรมอุทกศาสตร์ และเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำ กทม.  https://dds.bangkok.go.th เป็นประจำ พร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวให้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำจากช่องทางของหน่วยงานภาครัฐ หรือสื่อต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ ขณะเดียวกันได้ร่วมกับสำนักการระบายน้ำเตรียมพร้อมเฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยาจากน้ำทะเลหนุนสูง โดยจัดเรียงกระสอบทราย ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และเจ้าหน้าที่ประจำจุด เพื่อเฝ้าระวังป้องกันน้ำท่วมริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร (แนวฟันหลอ) ทั้งนี้ คณะผู้บริหารเขตและเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนตรวจสอบความเรียบร้อยและความมั่นคงแข็งแรงของแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนั้น สำนักงานเขตฯ ได้จัดทำประกาศสำนักงานเขต เรื่องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดจากน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงวันที่ 22 - 26 ก.ย.65 เวลา 17.00 - 19.00 น. โดยในท้ายประกาศฯ ได้แจ้งช่องทางการรับแจ้งเหตุเดือดร้อนและการขอรับความช่วยเหลือจากประชาชนถึงหน่วยงานที่สายด่วน 1555 และที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2234 3460 ตลอด 24 ชม. ตลอดจนรายงานสถานการณ์ฝน น้ำท่วมขังถนนสายหลัก สายรอง และจุดเฝ้าระวังในพื้นที่ร่วมกับ 50 สำนักงานเขต และสำนักการระบายน้ำ กทม.ในแต่ละช่วงเวลาเป็นประจำทุกวัน