Variety & Travel

TCEB แสดงความพร้อมจัด EEC Fair 2024ชลบุรี-TCEB ร่วมกับพันธมิตรจัด Re-desigh Thailand's sustainable future together  แสดงความพร้อมจัดงาน EC Fair 2024

วันที่ 22 ก.ย.65 ที่โรงแรมเคปดารา รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี ได้มีการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ EEC Fair "Re-desigh Thailand's sustainable future together : ศักยภาพของไทยบนพื้นที่ EEC สู่การจัดงาน EEC Fair 2024 โดยมี นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) หรือ TCEB ดร.คณิศ แสงสุพรรณ ที่ปรึกษาพิเศษด้านการพัฒนาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศ และนางสุวรรณา โดตี้ ประธานเขตพื้นที่ภาคตะวันออก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงกิจกรรม

กิจกรรมดังกล่าวสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) หรือ TCEB ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC พันธมิตรภาคเอกชนจากหอการค้าไทย (TCC) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (TCT) ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อประชุมสัมมนาบูรณาการการมีส่วนร่วมของรัฐและเอกชนเพื่อเตรียมการสู่การจัดงาน EEC Fair 2024 โดยเตรียมความพร้อมนำเสนอผลว่น EEC ในแง่มุมต่างๆ จะเป็นเวทีแสดงศักยภาพและความพร้อมของไทยใตกาคเป็นศูนย์กลางกานลงทุนอุตสาหกรรมใหม่ในภูมิภาคอาเซียน

ภายในกิจกรรมเป็นการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ รวมถึงการ Workshop ของ 6 กลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ประกอบด้วย อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร, อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ, อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร, อุตสาหกรรมการพัฒนาบุคลากรและการศึกษา และอุตสาหกรรมดิจิทัล