H&B News

จัดงานมหกรรมสุขภาพรวมพลขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตกาฬสินธุ์- อำเภอเมืองกาฬสินธุ์รวมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล และผู้นำชุมชนจัดกิจกรรมมหกรรมสุขภาพรวมพลคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต.) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนให้มีสุขภาวะที่ดีทั้งทางกาย จิตใจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 22 กันยายน 2565 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสุขภาพรวมพลคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต.) ซึ่งอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุขอำเภอเมือง ผอ.โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล และผู้นำชุมชนจัดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน มีสุขภาวะที่ดีทั้งทางกาย จิตใจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่มีภาวะพึ่งพิง

โดยมีนายเริงวิทย์  ถนอมแสง นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกอบจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ สาธารณสุขอำเภอเมือง ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตัวแทนโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่รพ.สต.เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  อสม.และประชาชนเข้าร่วมงาน

โดยกิจกรรมในงานมีการมอบโล่  เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ  แก่บุคคล  หน่วยงาน  องค์กร  ที่มีผลงานดีเด่น  ประจำปี 2565,  การลงนามบันทึกความร่วมมือคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)  และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต.),การจัดนิทรรศการ  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 17 ตำบล และพิธีส่งมอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 10 แห่ง  ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากด้วยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. 2561  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา   เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 มีผลบังคับใช้ครอบคลุมทุกอำเภอทั้งประเทศ ทำให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน มีสุขภาวะที่ดีทั้งทางกาย จิตใจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งการจัดงานในวันนี้ จึงถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งที่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ และระดับตำบล จะได้ลงนามบันทึกความร่วมมือขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา  โดยเฉพาะประเด็นการ ลดอุบัติตุจากการจราจรทางถนน การดูแลผู้สูงอายุ และการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการบริโภคอาหารปลอดภัย ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพต่อไป