In Thailand

สสจ.กาญจนบุรีจัดประชุมวิชาการสธปี65 ชูนวัตกรรมการแพทย์วิถีใหม่กาญจนบุรี-สสจ.กาญจน์ จัดประชุมวิชาการ สธ ประจำปี 65 "New Normal Innovation Health Care” นวัตกรรมการแพทย์วิถีใหม่ เพื่อสุขภาพ ปชช. เปลี่ยนผ่านโควิดสู่โรคประจำถิ่น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ที่โรงแรมพีลูส อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นพ.ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า " ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข พัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อให้ผู้ป่วยและประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สนับสนุน ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย สร้างความรู้ใหม่ในกระบวนการทำงานหรือนวัตกรรม และนำผลที่ได้มาใช้พัฒนางานที่ทำอยู่ เกิดวงจรเรียนรู้จากการทำงานอย่างต่อเนื่อง และสร้างการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อการสาธารณสุขไทยในอนาคต รวมทั้งได้กำหนดมาตรการจัดบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข เกิดเป็นนวัตกรรมการดูแลสุขภาพวิถีชีวิตใหม่ “New Normal Innovation Health Care” ให้หน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่งดำเนินการโดยปรับให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ สนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

มีการพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ สร้างความตื่นตัวในการพัฒนาตนเอง แสวงหา และสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ เป็นการพัฒนางานสาธารณสุขให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการประกาศเกียรติคุณให้กับบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งกระตุ้นให้หน่วยบริการจัดบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข “New Normal Innovation Health Care” ได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับและผู้ให้บริการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้จัดทำโครงการพัฒนางานวิชาการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข “New Normal Innovation Health Care” จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๖5 ขึ้น ในวันที่ 27 กันยายน 2565 ณ โรงแรมพีลูส อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การเผยแพร่ผลงานวิชาการให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขยายผลการพัฒนางานวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุข ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และผลงานเด่นด้านการสาธารณ

2.เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานระหว่างเครือข่ายบุคลากรสาธารณสุขของจังหวัดกาญจนบุรี

3. เพื่อกระตุ้นให้หน่วยบริการจัดบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข “New Normal Innovation Health Care” ได้อย่างมีคุณภาพ

4.เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการสาธารณสุขและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น จังหวัดกาญจนบุรี

“การประชุมวิการในวันนี้ จึงเป็นโอกาสที่ให้บุคลากรสาธารณสุขได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  รวมทั้งมีเครือข่ายในการสนับสนุนและสร้างผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง  ทั้งในระดับตำบล  อำเภอ  และจังหวัด  โดยมีผู้บริหารให้ความสำคัญ นำนโยบายไปขับเคลื่อนให้เกิดผลลัพธ์เป็นรูปธรรม  ที่จะพัฒนางานวิชาการไปสู่เวทีในระดับประเทศ เขต หรือในระดับสากล   สิ่งสำคัญผลงานวิชาการทุกรูปแบบ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง  องค์กร และส่งผลให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี  มีคุณภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ” นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวในที่สุด

สนั่น-กาญจนบุรี