EDU & Innovation

นศ.ธุรกิจระหว่างปท.SPUเรียนกับตัวจริง 'Global Mega Trend' กรุงเทพฯ-นศ.ธุรกิจระหว่างประเทศ ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง "Global Mega Trend และเศรษฐกิจยุคใหม่ ต่อการค้าสินค้าเกษตร"

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผศ.ดร.สุธินี มงคล หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ตอกย้ำความเป็น DYNAMIC UNIVERSITY ด้วยการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ โครงการ The Business Professional ในหัวข้อ "Global Mega Trend และเศรษฐกิจยุคใหม่ ต่อการค้าสินค้าเกษตร" เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ผ่านการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ญาณี ศรีมณี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และอดีตอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม มาร่วมถ่ายทอดความรู้พร้อมกับให้โจทย์การขายสินค้าเกษตรแก่นักศึกษา ซึ่งจะแบ่งเป็นกลุ่มๆ ให้ได้ลงมือศึกษาข้อมูลสินค้า ทั้งจุดเด่น ต้นทุน รวมไปถึงคู่แข่ง แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาช่องทางในการขาย กำหนดราคา รวมไปถึงสร้างจุดเด่นเพื่อเพิ่มยอดขายให้สินค้าเกษตรมีมูลค่าสูงขึ้น เป็นการเปิดไอเดียธุรกิจใหม่ๆ เพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจในอนาคตได้อีกมากมาย ณ ห้องออดิทรอเรียม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้