Bangkok & Local

กทม.ตรวจสอบความแข็งแรงของต้นไม้ ซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีต้นไม้โค่นล้มกรุงเทพฯ-สำนักสิ่งแวดล้อม กทม.ตรวจสอบความแข็งแรงของต้นไม้ ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีต้นไม้โค่นล้ม

นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุ “โนรู” ที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพฯ ในช่วงวันที่ 28 ก.ย. - 1 ต.ค.65 ว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ได้สำรวจระดับในสระน้ำในสวนสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบ และเตรียม การพร่องน้ำรองรับน้ำฝนปริมาณมาก เพื่อป้องกันน้ำท่วมทางเดิน - วิ่ง และสิ่งอำนวยความสะดวกในสวน ซึ่งหากภายในสวน มีสระน้ำขนาดใหญ่ การเตรียมพร่องน้ำไว้จะช่วยเป็นแก้มลิงรับน้ำฝนบางส่วนในย่านชุมชนอีกด้วย ขณะเดียวกันได้จัดเตรียมหน่วยเคลื่อนที่เร็ว (หน่วย Best) 24 ชั่วโมง ในช่วงฤดูฝน เพื่อช่วยเหลือประชาชนและแก้ไขปัญหาจากเหตุต้นไม้ล้ม กิ่งไม้หักจากพายุฝนกีดขวางถนนและการจราจร พร้อมทั้งประสาน 50 สำนักงานเขต จัดเตรียมหน่วย Best ในช่วงเวลาดังกล่าว และซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ กรณีต้นไม้โค่นล้มบนถนนในความรับผิดชอบ เปิดทางจราจรให้เร็วที่สุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และให้การสนับสนุนสำนักงานเขตที่ประสบเหตุ

ต้นไม้หักโค่นจากพายุฝนลมแรง รวมถึงตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและประเมินความเสี่ยงของต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกริมถนนในความรับผิดชอบ และสวนสาธารณะ โดยให้ตัดแต่งกิ่งแห้ง กิ่งผุ หากพุ่มใบหนาทึบไม่สมดุลกับระบบรากที่จะค้ำจุนให้ต้านแรงลมได้ให้ตัดแต่งสางโปร่งตามหลักวิชาการและหลักรุกขกรรม เพื่อความปลอดภัย รวมทั้งลดความเสี่ยงต้นไม้ฉีกหัก หรือหักโค่นล้มจากพายุฝนและลมกระโชก ตลอดจนประสานสำนักงานเขตสำรวจตรวจสอบตัดแต่งกิ่งไม้ตามหลักรุกขกรรม ค้ำยันต้นไม้ใหญ่ที่เอนเอียง ลดความเสี่ยงจากต้นไม้โค่นล้ม

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนร่วมตรวจสอบสภาพต้นไม้และกิ่งไม้ในพื้นที่ส่วนบุคคล รวมถึงพื้นที่สาธารณะ หากพบต้นไม้อยู่ในสภาพเสี่ยงที่จะหัก โค่นล้ม หรือพบเห็นต้นไม้โค่นล้ม หรือเสี่ยงที่จะโค่นล้ม สามารถแจ้งได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่ หรือสายด่วน กทม.1555 หรือแอปพลิเคชัน Traffy Fondue เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ รวมถึงเก็บกวาดกิ่งไม้ หรือต้นไม้ที่หักโค่นกีดขวางในที่สาธารณะ