In Global

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง แสดงจุดยืนและ บทบาทจีนในเวทีG20ที่อินโดนีเซียการเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศ G20 ของนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2565 ที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้แสดงจุดยืนของจีน ในเวที G20 ในประเด็นสำคัญหลายประเด็น ได้แก่

1. ข้อริเริ่มเพื่อการพัฒนาโลก (Global Development Initiative) (GDI) : จีนมุ่งส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาโลก  โดยในช่วงกว่า 1 ปีที่ผ่านมา มีประเทศกว่า 60 ประเทศได้เข้าร่วมเป็นกลุ่มเพื่อนของ GDI จีนได้จัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาโลกและกองทุนความร่วมมือใต้-ใต้ และจะเพิ่มเงินทุนสําหรับกองทุนสันติภาพและการพัฒนาจีน-สหประชาชาติ  โดยจีนเสนอโครงการ 15 โครงการไปยัง "G20 Action for Strong and Inclusive Recovery"  นอกจากนี้ จีนกําลังทํางานร่วมกับประเทศและองค์กรระหว่างประเทศกว่า 100 ประเทศใน GDI เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโลกในโครงการต่างๆ ที่สอดคล้องกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนปีค.ศ. 2030

2. โครงการริเริ่มความปลอดภัยระดับโลก (Global Security Initiative) (GSI) : มีเป้าหมายเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศที่สงบสุข มั่นคง โดยจีนจะทำงานร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อสนับสนุนเจตนารมณ์ของกฎบัตรสหประชาชาติ  สร้างความมั่นคงที่ครอบคลุม  พัฒนาความร่วมมือที่ยั่งยืนสนับสนุนการแก้ไขความขัดแย้งผ่านการเจรจาและการระงับข้อพิพาทผ่านการหารือเพื่อยุติปัญหาอย่างสันติ

3. สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน : จีนมองว่าความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานเป็นความท้าทายเร่งด่วนที่สุดในการพัฒนาโลก  ดังนั้นทุกประเทศความร่วมมือกันรักษาเสถียรภาพของราคาตลาด  ต่อต้านความพยายามที่จะทําให้ปัญหาอาหารและพลังงานเป็นเรื่องการเมือง

4. การพัฒนาสีเขียว : จีนส่งเสริมความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลและเปลี่ยนไปสู่พลังงานสะอาด  ประเทศต่างๆ ควรรับผิดชอบร่วมกันในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนผ่านไปสู่การพัฒนาสีเขียวและสังคมคาร์บอนต่ำาโดยจีนจะสนับสนุนเงินทุน เทคโนโลยีและการส่งเสริมขีดความสามารถสําหรับประเทศกําลังพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสีเขียว

5. การพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล : จีนเสนอให้กลุ่มประเทศ G20  ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยจะทํางานร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้าง เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติเพื่อทำให้การเกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล

6. สนับสนุนการต่อต้านการทุจริต : จีนให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อต้านการทุจริต ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งตัวผู้ลี้ภัย ติดตามทรัพย์สิน และปฏิเสธที่จะให้ "ที่หลบภัย" แก่บุคคลและทรัพย์สินที่ทุจริต

โดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ย้ำว่า จีนจะยังคงยึดมั่นในเส้นทางของการพัฒนาอย่างสันติ มุ่งมั่นที่จะปฏิรูปอย่างเปิดกว้างและลึกซึ้งยิ่งขึ้น และส่งเสริมการฟื้นฟูประเทศในทุกด้านผ่านเส้นทางสู่ความทันสมัยของจีน 

และขอให้สมาชิกกลุ่ม G20 มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ดังที่อินโดนีเซียมีคำกล่าวว่า  "อ้อยและตะไคร้เติบโตเป็นกอหนาแน่น" จับมือกัน ยกระดับความร่วมมือที่ทุกฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์ บนแนวทางที่เคารพซึ่งกันและกัน แสวงหาจุดร่วมสงวนจุดต่าง พัฒนาความร่วมมือและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  
---------------------
บทความโดย : ประวีณมัย บ่ายคล้อย
ขอบคุณภาพ : สำนักข่าวซินหัว