Biz news

'แพรนด้าฯ'รับรางวัลองค์กรต้นแบบยั่งยืน ในตลาดทุนไทยหนุนคนพิการดีเด่นปี65กรุงเทพฯ-บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)คว้ารางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ ประเภท“ดีเด่น” ประจำปี 2565จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)เพื่อเชิดชูเกียรติองค์กรธุรกิจในตลาดทุนไทยที่มีศักยภาพในการสนับสนุนกลุ่มผู้เปราะบางและผู้พิการสามารถช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองได้ โดย ศ.ดร.ชาญณรงค์พรรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาความยั่งยืนเป็นผู้แทนบริษัทรับมอบรางวัลจากนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน

บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในการเปิดโอกาสให้คนพิการมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ตลอด 49 ปีที่ผ่านมาของการก่อตั้งบริษัทต่อเนื่องถึงปัจจุบัน บริษัทได้ดำเนินการจ้างงานคนพิการ สนับสนุนการมีงานทำโดยจัดสรรงานที่เหมาะสมกับสมรรถนะของแต่ละบุคคลทุกคนได้รับค่าจ้างและสวัสดิการเหมือนพนักงานทั่วไป ได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาครวมถึงการเปิดโอกาสให้แสดงศักยภาพได้อย่างเต็มความสามารถเพื่อการเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพ และสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียม ซึ่งในปี 2565 นี้บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ ได้จ้างงานคนพิการ จำนวน 30 คน คิดเป็นสัดส่วน 60:1ซึ่งจำนวนสูงกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้คือ 100:1

รางวัลที่ได้รับนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ที่ส่งเสริมนโยบายและแนวปฏิบัติที่ให้ความสำคัญและให้การยอมรับในความแตกต่างอย่างเท่าเทียมโดยบริษัทสนับสนุนให้คนพิการสามารถใช้ศักยภาพในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกทั้งดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีเต็มภาคภูมิ