In Thailand

ทส.เปิดโครงการ‘รวมพลังประปาฮีโร่’กาญจนบุรี-ทส.เปิด โครงการ “รวมพลังประปาฮีโร่” สอน ซ่อม เสริม เพิ่มคุณภาพน้ำสะอาดให้ประชาชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 24 พ.ย. 2565  จากนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  ที่มุ่งมั่นให้ประชาชนมีน้ำกินน้ำใช้สะอาด ปลอดภัย และเพียงพอต่อทุกครัวเรือน  นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ  จึงได้จัดทำโครงการ “รวมพลังประปาฮีโร่” ตามนโยบายดังกล่าว และวันนี้ได้เปิดตัวโครงการ"รวมพลังประปาฮีโร่ "พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรม และผู้แทนจาก 11 องค์กร โครงการฯ นี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างกรมทรัพยากรน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค และ 10 บริษัทเอกชน ที่ต้องการพัฒนาและยกระดับประปาไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDG ซึ่งมีเป้าหมายที่สำคัญและจำเป็นที่สุดคือ ทำให้ประชาชนทุกคนมีน้ำกินน้ำใช้ที่สะอาดปลอดภัย ภายในปี 2573

    

ปัจจุบันมีประปาหมู่บ้านจำนวน 69,914 แห่งกระจายอยู่ทุกจังหวัดในประเทศไทย แต่เสียงสะท้อนของประชาชนยังคงขาดความมั่นใจในคุณภาพของน้ำประปา ด้วยประปาหมู่บ้านผ่านการใช้งานเป็นระยะเวลานาน อาจมีอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย ขาดการซ่อมแซม ส่งผลให้น้ำประปาไม่ได้มาตรฐาน หากจะทำการปรับปรุง พัฒนา ซ่อมแซม ต้องอาศัยผู้รู้ที่มีความชำนาญ เชี่ยวชาญในการผลิตน้ำประปา และยังต้องการให้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่ดูแลระบบการผลิตประปาหมู่บ้านอีกด้วย

โครงการ “รวมพลังประปาฮีโร่” มีแนวทางที่จะ “สอน ซ่อม เสริม” โดยความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรน้ำ กับการประปาส่วนภูมิภาค และภาคเอกชนผู้ประกอบกิจการประปาสัมปทานซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการผลิตน้ำประปา เป้าหมายของโครงการคือการยกระดับคุณภาพประปาหมู่บ้าน โดยการพัฒนาสอนองค์ความรู้ระบบประปาหมู่บ้านให้แก่บุคลากรที่เป็นผู้ดูแลระบบประปาในพื้นที่ต่างๆ ซ่อมแซมระบบประปาที่ชำรุดเสียหายให้กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเสริมระบบผลิตน้ำดื่มที่มีคุณภาพมาตรฐาน หรือระบบอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในคุณภาพของน้ำประปา

    

อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพประปาหมู่บ้านในพื้นที่ชนบทและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ(SDG) เป้าหมายที่ 6 โดยมี 10 บริษัทชั้นนำในการผลิตน้ำประปาและการบริหารจัดการน้ำเข้ามาร่วมโครงการประกอบด้วย 1.บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) 2.บริษัท ยูนิเวอร์แซลยูทีลิตี้ส์ จำกัด(มหาชน) 3.บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) 4.บริษัท อาร์. อี. คิว. วอเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด

5.บริษัท เอ็กคอมธารา จำกัด 6.บริษัท นวนคร แอสเซส จำกัด 7.บริษัท ไฮโดรเอ็นเตอร์ไพร์สแอนด์ อะควอดีซายน์ จำกัด 8.บริษัท ซุปเปอร์ วอเตอร์ จำกัด 9.บริษัท อาควา โฟลว์ จำกัด และ 10.บริษัท สหธนชล จำกัด   สำหรับประปาหมู่บ้านที่สนใจเข้าร่วมรับการสอน-ซ่อม-เสริมในโครงการนี้แจ้งปัญหามาได้ที่ division.dwr.go.th/bwm หรือโทร Green Call 1310 กด 5

สนั่น-กาญจนบุรี