In Bangkok

กทม.แจงแนวทางช่วยหนุนสาธารณูปโภค ขั้นพื้นฐานประชาชนกรุงเทพฯกรุงเทพฯ-สำนักพัฒนาสังคม กทม.แจงแนวทางช่วยเหลือสนับสนุนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานประชาชนกรุงเทพฯ

นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม (สพส.) กทม. กล่าวกรณีมีการเสนอแนะให้ กทม.ปรับปรุงระเบียบจัดตั้งชุมชนใหม่ เนื่องจากปัจจุบันหลายพื้นที่ไม่ได้รับการจัดตั้งแบบชุมชน เพราะไม่เป็นไปตามระเบียบ กทม.ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ.2564 เป็นเหตุให้ชาวบ้านเสียสิทธิการได้รับสิทธิประโยชน์ว่า เจตนารมณ์แห่งระเบียบ กทม.ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ.2564 ข้อ 8 (8) กรณีบริเวณสถานที่ตั้งชุมชนเป็นพื้นที่ของบุคคลอื่นต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ให้จัดตั้งชุมชนได้ เนื่องจากเพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและป้องกันปัญหาเกี่ยวกับความผิดทางละเมิด ซึ่งจะส่งผลเสียหายแก่ กทม. การที่ กทม.จะนำงบประมาณเข้าไปดำเนินการด้านสาธารณูปโภค หรือสาธารณูปการก็ไม่ได้เช่นเดียวกัน การรับรองสถานะของชุมชนด้วยการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นชุมชนที่ถูกต้องตามระเบียบของ กทม.จึงจำเป็นต้องอาศัยพื้นฐานของความถูกต้องตามกฎหมายด้วย การที่ กทม.เข้าไปสนับสนุนชุมชนที่ตั้งอยู่บนที่ดินที่บุกรุกพื้นที่ส่วนบุคคล หรือพื้นที่เอกชน หรือพื้นที่ที่มิได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดินก็ไม่ได้เช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม การให้ความช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนทั่วไปเป็นอำนาจหน้าที่ของ กทม.ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 โดยสำนักงานเขต มีหน้าที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ดังนั้น ประชาชนทุกคนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯ จึงมีสิทธิได้รับการบริการดูแลช่วยเหลือจาก กทม.ทุกคน แต่อาจจะได้รับในรูปแบบที่แตกต่างกัน