Bangkok & Local

'ชัชชาติ'ร่วมโต๊ะมื้อกลางวักับ5เจ้าหน้าที่ ถามภารกิจในหน้าที่5บุคลากรสวพ.กรุงเทพฯ-(28 พ.ย.65) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สัญจรสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง (สวพ.) ตามนโยบายผู้ว่าฯ สัญจร เพื่อพบปะพูดคุย รับฟังความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด โดยวันนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกับบุคลากรของสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองที่ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมโต๊ะกับผู้ว่าฯ จำนวน 5 คน ประกอบด้วย 1. นายวีระศักดิ์ มั่นหมาย นักวิชาการแผนที่ชำนาญการ สำนักงานภูมิสารสนเทศ 2. นายถิรกานต์ หงษ์ทอง นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการ กองควบคุมผังเมือง 3. นายยุทธนา โจมการ นักผังเมืองปฏิบัติการ สำนักงานวางผังเมือง 4. นายอัตถพล สุขสภา นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ กองนโยบายและแผนงาน และ 5. นายสมโภชน์ ก้อนพล นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง ซึ่งเมนูอาหารกลางวัน ได้แก่ ข้าวหมูอบ ข้าวไก่อบ ข้าวมันไก่ต้ม เกี๊ยวน้ำหมูแดง และบวชฟักทอง

สำหรับการรับประทานอาหารร่วมกับบุคลากรในสังกัดเป็นหนึ่งในนโยบายของผู้ว่าฯ ชัชชาติ เพื่อพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง รับฟังปัญหาการปฏิบัติงาน ตลอดจนสอบถามสารทุกข์สุกดิบ รวมถึงการปฏิบัติงานในหน้าที่ ซึ่งเป็นการให้ความสำคัญกับบุคลากรในสังกัด ซึ่งจะมีการสัญจรไปยังหน่วยงานอื่นในสังกัดต่อไป