In Bangkok

'เฉลิมพล'ให้นโยบายสนง.ประชาสัมพันธ์ มุ่งผลักดันศักยภาพหนึ่งคนหลายทักษะกรุงเทพฯ-(28 พ.ย. 65) นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนภารกิจ สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร ณ ห้องเอราวัณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

การประชุมมอบนโยบายในวันนี้ รองปลัดฯ เฉลิมพล ได้เน้นย้ำภารกิจการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงสำนัก และสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร ให้นักประชาสัมพันธ์หนึ่งคนมีทักษะและความสามารถที่หลากหลายในการทำงานแขนงต่าง ๆ ของการประชาสัมพันธ์ อาทิ การเขียนข่าว การถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอ การออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น โปสเตอร์ อินโฟกราฟฟิก การผลิตคลิปวิดีโอที่มีรูปแบบเหมาะสมกับช่องทางเผยแพร่ที่หลากหลาย รวมไปถึงทักษะในการรายงานข่าวภาคสนาม ทั้งการเป็นพิธีกรและการถ่ายทอดสดผ่านโซเชียลมีเดีย รองปลัดกทม. กล่าวว่า แม้ทักษะบางอย่างอาจดูเป็นความสามารถเฉพาะบุคคล แต่หากได้ลองทำ ทำซ้ำ ฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ทักษะเหล่านี้ก็เกิดขึ้นได้

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดรับกับโลกยุคปัจจุบัน ที่เทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนาไปไกลและรูปแบบการประชาสัมพันธ์ได้เปลี่ยนไปจากเดิม อีกทั้งจะได้เพิ่มศักยภาพการประสานงาน กระจายงาน และการทำงานร่วมกันระหว่างนักประชาสัมพันธ์ในแต่ละหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากงานของกทม. มีความหลากหลาย แต่ทั้งหมดล้วนบูรณาการร่วมกัน และเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี ที่มีวิสัยทัศน์คือ สร้างสรรค์การสื่อสารเมืองแบบมืออาชีพ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญคืองานที่เผยแพร่ออกไปต้องถูกต้อง แม่นยำ เหมาะสม มีความคิดสร้างสรรค์ และมีประโยชน์เพื่อชาวกรุงเทพมหานคร

การประชุมวันนี้ มีนายอดิศักดิ์ ปานด่วน ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร นางสิริกาญจน์ สุยวณิชย์ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรสำนักงานประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุม