Variety & travel

ร้อยเอ็ดจัดงานบวงสรวงพระพรหมตุ้มโฮม ผูกเสี่ยวเที่ยวบุญคูณลานสานประเพณีร้อยเอ็ด-อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด จัดงานประเพณีบวงสรวงพระพรหม ตุ้มโฮมผูกเสี่ยว เที่ยวบุญคูณลาน สืบสานประเพณี ชม ชิม ของดีเมืองจตุรพักตรพิมาน ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาลูกพระพรหม บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานประเพณีบวงสรวงพระพรหม ตุ้มโฮม ผูกเสี่ยว เที่ยวบุญคูณลาน สืบสานประเพณี ชม ชิม ของดีเมืองจตุรพักตรพิมาน ประจำปี 2566

โดยมี นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร้อยตำรวจเอกหญิง อรุณี อินทรมณี นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถาศึกษา องค์กรภาคเอกชน ประชาชนชาวอำเภอจตุรพักตรพิมาน อำเภอใกล้เคียง ตลอดจนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ด้วยอำเภอจตุรพักตรพิมาน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สภาวัฒนธรรมอำเภอจตุรพักตรพิมาน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน พ่อค้าคหบดี และประชาชนชาวอำเภอจตุรพักตรพิมาน ร่วมกันจัดงานประเพณีบวงสรวงพระพรหม ซึ่งเป็นงานประเพณีที่มีความสำคัญของชาวอำเภอจตุรพักตรพิมาน ตรงกับวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี ในปี 2566 นี้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 22-26 มกราคม 2566 เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวชมจังหวัดร้อยเอ็ด เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดให้เจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง ประชาชนจะได้ร่วมกันแสดงถึงความเคารพศรัทธาต่อองค์พระพรหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมือง เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจชาวอำเภอจตุรพักตรพิมาน ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ และช่วยกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมสืบทอดประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

สำหรับการจัดงานประเพณีบวงสรวงพระพรหมในครั้งนี้ ได้จัดให้มีการประกวดจัดเต็นท์ออกร้านผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของดีจากทุกตำบล การประกวดขบวนแห่เอกลักษณ์ของดีแต่ละตำบล การประกวดธิดาพระพรหม การประกวดการเต้นแอโรบิค พิธีสู่ขวัญผูกเสี่ยว รำวงย้อนยุค การเดินแบบการกุศล การจำหน่ายสินค้าโอทอปจากเครือข่ายโอทอปจังหวัดร้อยเอ็ด และพิธีรำบวงสรวง โดยนางรำจากทุกหมู่บ้าน กว่า 1,500 คน ทั้งนี้ รายได้จากการจัดงานจะนำไปสมทบกองทุนพระพรหม เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตามระเบียบกองทุนพระพรหมที่กำหนดไว้ ต่อไป