education & sports

มรสน.ร่วมกับอว.หนุนอาชีพผลิตภัณฑ์ ชุมชนส่งเสริมการขายทุกแพตฟอร์มสกลนคร-มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มรสน. ร่วมกับ อว.ส่วนหน้า จังหวัดสกลนคร ส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG

วันที่ 24 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ อว.ส่วนหน้า จังหวัดสกลนคร จัดการประชุมโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า (U2T for BCG) โดยมี ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการประชุม และ ผศ.ชาคริต ชาญชิดปรีชา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ในพื้นที่ด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม การจ้างงานบัณฑิตที่พึ่งจบการศึกษาและประชาชนในพื้นที่ พัฒนากำลังคนให้มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบันและทักษะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ BCG พัฒนาฐานข้อมมูล Thailand Community Big Dadat (TCD) ของทั้ง 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับผิดชอบ 45 ตำบล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับผิดชอบ 57 ตำบล และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร รับผิดชอบ 23 ตำบล รวมทั้งสิ้น จำนวน 125 ตำบล ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้แบ่งกิจกรรมเป็นภาคเช้าและบ่าย โดยภาคเช้าเป็นการร่วมเสวนาและรับฟังประเด็นความต้องการของผู้ประกอบการ และส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า ในการหารือแนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการและพัฒนาผลิตภัณฑ์โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม แลกเปลี่ยนความต้องการแนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการและพัฒนาผลิตภัณฑ์โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG เพื่อผลักดันแผนงาน โครงการสู่การพัฒนาพื้นที่ต่อไป โดย นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสิรมธรุกิจเทคโนโลยี ในส่วนกิจกรรมช่วงบ่ายเป็นการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG (Facebook Live โดยกระทรวง อว.) โดยการจัดแสดงสินค้าออกสู่ตลาดผู้บริโภค เพื่อขยายโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจและภาคบริการ โดยทั้งนี้ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. จะได้มีการมอบเกียรติบัตรแก่ชุมชนและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนร่วมโครงการดังกล่าว

ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวกับสื่อมวลชนว่าเรานั้นได้ทำโครงการไว้อย่างเข้มแข็งแล้วในอนาคตไม่ว่าจะใครเข้ามาบริหารเป็นรัฐบาลก็อยากให้สานต่อโครงการนี้เนื่องจากเป็นผลดีกับประชาชนโดยเฉพาะคนในชุมชนจะได้นำผลิตภัณฑ์ที่เป็นของดีในจังหวัดสกลนครและจังหวัดอื่นๆสามารถที่จะนำมาขายสร้างรายได้ ด้วยองค์ความรู้ที่เรามีให้ ซึ่งเชื่อว่าจะได้รับการสานต่ออย่างแน่นอน

ศักดา ดวงสุภา / สกลนคร