Bangkok & Local

กทม.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุม ติดตามผลเปิดใช้อุโมงค์หน้าพระลานกรุงเทพฯ-(24 ม.ค. 66) นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร ประธานในการประชุมติดตามผลการเปิดใช้อุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

สืบเนื่องจากสำนักการโยธาได้จัดทำโครงการอุโมงค์ทางเดินลอดสนามหลวง มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวก และเกิดความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่บริเวณถนนหน้าพระลาน โดยใช้เป็นเส้นทางเข้าชมพระบรมมหาราชวัง ทั้งนี้ สำนักการโยธาได้ดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานแล้วเสร็จ และเปิดให้บริการประชาชนเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก มียอดผู้เข้าใช้บริการในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาเกือบ 20,000 รายต่อวัน

โดยการประชุมวันนี้ เป็นการติดตามผลการเปิดใช้อุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานตลอดเกือบ 1 เดือน เพื่อสรุปปัญหาและอุปสรรคทั้งในด้านการจราจร สถิติผู้มาใช้บริการ ความเรียบร้อยด้านกายภาพ การป้องกันเหตุอาชญากรรม การปฐมพยาบาล การรองรับผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน การดูแลความสะอาด  การจัดเก็บขยะมูลฝอย ระบบ CCTV เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อจะได้นำข้อสรุปดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไขการให้บริการและการต้อนรับนักท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นในอนาคต โดย รองปลัดฯ ณรงค์ ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเข้มงวดเรื่องการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในทุกด้านให้มากที่สุด รวมถึงการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวในการเข้าใช้อุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานและเข้าชมพระบรมหาราชวังได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

การประชุมวันนี้ มีผู้บริหารและผู้แทนจาก สำนักการโยธา สำนักงานออกแบบ สำนักวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สำนักงานเขตพระนคร สำนักเทศกิจ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม สถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง และหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม