In Thailand

พิธียกเสาเอก-เสาโทสร้างอาคารกองร้อย อส.อ.โพธิ์ศรีสุวรรณศรีสะเกษ-นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณประกอบพิธียกเสาเอก-เสาโท สร้างอาคารกองร้อย อส.อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.59 น. นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เป็นประธานในพิธียกเสาเอก-เสาโท การก่อสร้างอาคารกองร้อย อส.อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ที่ 23 งบประมาณ 5,975,800 บาท และบ้านพักข้าราชการ 1-2 งบประมาณ 2,138,600 บาท โดยได้รับงบประมาณจากกรมการปกครอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566       โดยมี นางเพชรลดา เนตรเนติกุล ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทย อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ นางขวัญตา คิดดี ปลัดอาวุโส นายนิคม ชาลี ปลัดอำเภอ  จ่าเอกโอภาส ทองขาว ปลัดอำเภอ นายกิติ ร่มแก้ว ปศุสัตว์อำเภอ ร้อยเอกธีระพงษ์ ศิริบูรณ์ สัสดีอำเภอ นายวีระยุทธ ศรีละพันธ์ ท้องถิ่นอำเภอ นายจันทร์ โต๊ะสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว นายสมานชัย ใยดวง กำนันตำบลโดด ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้สูงอายุที่เคารพนับถือในชุมชน เข้าร่วมพิธี 

และได้รับความเมตตาจากพระครูประสิทธิคุณวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดปลาเดิด รองเจ้าคณะอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เป็นผู้นำการดำเนินการตามพิธีทางศาสนาตามความเชื่อของชุมชน และพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นศิริมงคลในครั้งนี้   ทั้งนี้เพื่อความเป็นศิริมงคล ด้วยบอกกล่าวเจ้าที่ผู้ปกปักรักษาสถานที่ ให้การก่อสร้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่และผู้เข้าพักอาศัยมีความร่มเย็นเป็นสุข และสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

บุญทัน/ปฐมพงษ์  ธุศรีวรรณ  / ศรีสะเกษ