In Thailand

ปศุสัตว์ลพบุรีระดมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังโรคลัมปีสกินไม่ให้ระบาดในวัว-ควายลพบุรี-“ปศุสัตว์ลพบุรี พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอหนองม่วงและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองม่วงดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันสารกำจัดแมลงพาหะให้แก่โคของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี เพื่อป้องกันโรคลัมปี สกิน

วันที่ 25 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจรูญ ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอหนองม่วงและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองม่วงดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันสารกำจัดแมลงพาหะให้แก่โคของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี เพื่อป้องกันโรคลัมปี สกิน

พร้อมกันนี้ได้ระดมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทั้ง11อำเภอของจังหวัดลพบุรี เร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้รับรู้ลักษณะของโรคลัมปี สกิน ส่วนใหญ่เป็นในวัวและควาย โดยจะมีตุ่มเนื้อบนผิวหนังและเยื่อเมือกทั่วร่างกาย ต่อมาจะตกสะเก็ดและเป็นแผลหลุม สัตว์จะมีไข้และหายใจลำบาก โรคนี้ไม่ติดต่อจากสัตว์สู่คน จังหวัดลพบุรีได้ยกระดับการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น หลังจากพบว่าโรคนี้มีการระบาดในหลายจังหวัดโดยเฉพาะการควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ และแนะนำเกษตรกรควบคุมแมลงดูดเลือด พาหะนำโรคได้แก่ยุง แมลงวันคอกเหลือบ และเห็บ

โดยทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ ใช้ยาฆ่าแมลง หรือกางมุ้งป้องกัน ตลอดจนขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สหกรณ์/ศูนย์รับน้ำนมดิบทุกแห่งในจังหวัด อาสาสมัครปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน และเครือข่ายเฝ้าระวัง ค้นหาโรค หากตรวจพบฟาร์มที่สงสัยให้แจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีหรือสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในท้องที่ อีกทั้งยังได้ขอความร่วมมือพ่อค้าสัตว์และเกษตรกร งดการซื้อขายวัว-ควาย ที่มาจากแหล่งที่เกิดโรค หรือจากพื้นที่ในรัศมี50กิโลเมตร รอบจุดเกิดโรคอีกด้วย

ทวีศักดิ์ / ลพบุรี