Bangkok & Local

กทม.จี้ตรวจกรณีแอบอ้างช่วยเข้ารับขรก. เตือนอย่าหลงเชื่อยันโปร่งใสทุกขั้นตอนกรุงเทพฯ-กทม.เร่งตรวจสอบกรณีการแอบอ้างช่วยเหลือเข้ารับราชการ เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ-ยืนยันขั้นตอนสรรหาบุคคลเป็นไปตามมาตรฐานและโปร่งใส

นางสาวเสาวลักษณ์ วยะนันท์ ผู้อำนวยการเขตสะพานสูง กทม. กล่าวกรณีมีการเสนอข่าวมีบุคคลอ้างตัวเป็นข้าราชการสำนักงานเขตสะพานสูง ระบุสามารถช่วยให้เข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ หลายหน่วยงาน โดยต้องจ่ายเงินค่าตำแหน่งและค่าดำเนินการ ซึ่งมีประชาชนหลงเชื่อโอนเงินให้หลายรายว่า สำนักงานเขตสะพานสูง ได้รับทราบกรณีดังกล่าวจากการร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน แต่ยังไม่มีผู้เสียหายมาร้องเรียนโดยตรงที่สำนักงานเขตฯ อย่างไรก็ตาม สำนักงานเขตฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจจะเร่งประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และหากพบว่า บุคคลดังกล่าวมีความผิดจะดำเนินการภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด เพราะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และขอให้ประชาชนระมัดระวังการแอบอ้างในลักษณะนี้

นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) กล่าวว่า การได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ กทม.ได้ จะต้องสอบแข่งขันบุคคลภายนอกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สำนักงาน ก.ก.กำหนด โดยต้องเข้าทดสอบและได้คะแนนผ่านเกณฑ์ใน 3 ภาค ประกอบด้วย ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันฯ แต่ละครั้ง จะดำเนินการ 2 ส่วน แบ่งเป็น ส่วนที่ 1 การจัดการสอบ มีกระบวนการตั้งแต่การประชาสัมพันธ์และประกาศรับสมัครสอบ การจัดหาสถานที่สอบ การจัดสอบข้อเขียน การจัดพิมพ์ข้อสอบและกระดาษคำตอบ การตรวจกระดาษคำตอบและการประมวลผล โดยบริหารจัดการสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน ไม่ให้เกิดการทุจริตในทุกขั้นตอนของการดำเนินการสอบ เช่น มีระบบป้องกันการทุจริตในวันสอบข้อเขียน โดยมีเครื่องมือสแกนตัวบุคคล กระบวนการผลิตข้อสอบในระบบปิดที่ไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารใด หรือการติดต่อใด ๆ ได้ การตรวจกระดาษคำตอบและประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่พิมพ์คะแนนสอบลงบนกระดาษคำตอบของผู้สมัคร ซึ่งไม่สามารถแก้ไขคะแนนได้ และส่วนที่ 2 วิชาการสอบ ได้แก่ การกำหนดหลักสูตรการสอบในแต่ละตำแหน่ง การออกข้อสอบ การจัดชุดข้อสอบ การคัดเลือกข้อสอบ และการสอบสัมภาษณ์ การดำเนินการในกระบวนการเหล่านี้จะไม่ผูกขาดอยู่กับบุคคลคนเดียว โดยจะแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละคณะจากผู้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา หรือตำแหน่งที่เปิดสอบ ซึ่งจะปกปิดรายชื่อคณะกรรมการผู้ออกข้อสอบ คัดเลือกข้อสอบไว้เป็นความลับ จนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการสอบ เพื่อเก็บรักษาความลับของข้อสอบ

นอกจากกระบวนการที่เป็นมาตรฐานนี้แล้ว กทม.ยังได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้บุคคลทั่วไปที่สนใจสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ กทม.ระมัดระวังและอย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ รวมทั้งแจ้งให้ทราบว่า กทม.ไม่มีการเผยแพร่ข้อสอบ หรือการติวข้อสอบไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันทุกครั้งด้วย