In Thailand

จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุผู้ดูแลเด็กอสม.ผู้ปกครองกาญจนบุรี-สมาคมแม่บ้าน สธ.กาญจนบุรี ร่วมกับ สนง.สธ.ท่ามะกา และคณะทำงาน มสส.จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้ดูแลเด็ก อสม.ผู้ปกครองตามโครงการพัฒนา ศกภ.เครือข่ายคุณภาพ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 08.30 น.ของวันที่ 8 มิถุนายน 2566 สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่ามะกา และคณะทำงาน มสส.กาญจนบุรี นำทีมโดย อ.ดร.บรรณฑวรรณ หิรัญเคราะห์ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดกาญจนบุรี

    

คุณศิริพร เจริญพิบูลย์ รองประธานฯ คุณพฤฒิ เชื้อวงค์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ เจ้าหน้าที่ สสจ.กาญจนบุรี จัดการอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้ดูแลเด็ก อาสาสมัคร ผู้ปกครอง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุณภาพและผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อส่งเสริมการดูแลหญิงตั้งครรภ์และพัฒนาการเด็กไทย 

    

ที่ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่ามะกา โดยมี นายสมโภช บุญวัน สาธารณสุขอำเภอท่ามะกา คณะเจ้าหน้าที่ อสม. และภาคีเครือข่ายสุขภาพให้การต้อนรับ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการส่งเสริมการดูแลหญิงตั้งครรภ์และพัฒนาการเด็กไทยจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีแกนนำเป็นผู้สูงอายุ และ อสม.ในพื้นที่ ผู้เข้าประชุมทั้งหมด 60 คน

สนั่น-กาญจนบุรี