In Thailand

ชาวบ้าน2หมู่บ้านกว่า100คนสนับสนุนโครงการสร้างกังหันลมมุกดาหาร-ชาวบ้าน 2 บ้านหมู่ กว่า 100 คน ยืนหนังสือสนับสนุนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม พื้นที่ตำบลคำป่าหลาย

วันที่ 9 มิ.ย. 66   ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางหลังเก่า  จังหวัดมุกดาหาร  นายโน จันทร์เต็ม ประธานอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน พร้อมด้วยชาวบ้านแก้ง หมู่ 5 และบ้านโนนคำ หมู่ 11  บ้านนาคำน้อย หมู่ 6  กว่า 100 คน ได้เดินทางมายื่นหนังสือเพื่อสนับสนุนโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยกังหันลม ของบริษัท 555 กรีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด มีเนื้อที่ 121 ไร่ 3 งาน 68 ตารางวา ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู แปลงที่สอง  ในพื้นที่ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนาย บรรจง อุทากิจ รักษาราชการแทน ผอ.ทสจ.มุกดาหาร และนายธนิศร์ เสถียรนาม ผอ.ศูนย์ดำรงจังหวัดมุกดาหาร ได้เดินทางมารับหนังสือสนับสนุนจากชาวบ้านดังกล่าว

         

นายโน จันทร์เต็ม ประธานอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ( ทสม. )  เปิดเผยว่า ขอสนับสนุนบริษัท 555 กรีนเอ็นเนอร์จี้ จำกัด เพื่อจะได้สร้างพลังงานกังหันลม เป็นพลังงานสะอาด ชาวบ้าน 2 หมู่บ้าน บ้านแก้ง และบ้านโนนคำ ตำบลคำป่าหลาย เห็นชอบด้วยโครงการดังกล่าว ซึ่งไม่มีมลพิษ ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านนายธนิศร์ เสถียรนาม ผอ.ศูนย์ดำรงจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า  ในเบื้องต้นทางศูนย์ดำรงธรรม ก็จะรับเรื่องของกลุ่มชาวบ้านที่สนับสนุนไว้ก่อน ต่อไปก็จะนำส่ง ทสจ.มุกดาหาร เพื่อพิจารณาประกอบกับข้อมูลที่กลุ่มชาวบ้านที่มาร้องเรียนก่อนหน้านี้ คาดว่าจะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมา ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ และกลุ่มชาวบ้านที่มีผลได้ผลเสียของโครงการกังหันลมทั้งหมด เพื่อมาร่วมกันดำเนินงาน ไกล่เกลี่ยแก้ไขปัญหาร่วมกัน เป็นการดำเนินงานขั้นต่อไป

         

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมไม่เข้าข่ายโครงการ กิจการหรือการดำเนินงานที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 19 พ.ย.2561 และแก้ไขเพิ่มเติม ยกเว้น กรณีที่โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม ตั้งอยู่ในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มชั้น 1 บริษัท 555 กรีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด จะต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว

อนุศักดิ์ - เสาวภา  แสนวิเศษ /  มุกดาหาร