EDU & Innovation

ผู้ว่าฯมุกดาหารสำรวจอาคารรวมใจรองรับ เปิดวิทยาเขตมทร.ธัญบุรีที่ึมุกดาหารมุกดาหาร-ผวจ.มุกดาหาร ลงพื้นที่สำรวจอาคารรวมใจเพื่อเปิดทำการระดับอุดมศึกษา ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารลงพื้นที่สำรวจอาคารรวมใจเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะเวลาอันใกล้นี้

นายวรญาณ บุญณราช  ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า อาคารรวมใจจะใช้เป็นสถานที่ที่จะเปิดทำการเรียนการสอน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในระยะเวลาอันใกล้นี้ และมีสิ่งที่ต้องดำเนินการดังนี้ 1.เตรียมอาคาร สถานที่ และห้องเรียน 2.เตรียมหลักสูตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ 3.เตรียมบุคลากรทางการศึกษา 4.เตรียมบุคลากรสนับสนุนการศึกษา 5.เตรียมกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ารับการศึกษา 6.ปรับตกแต่งภูมิทัศน์และโครงสร้างพืันฐาน เพื่อสร้างบรรยากาศ 7.การสร้างการมีส่วนร่วมและการประชาสัมพันธ์ ให้คนในพื้นที่ได้ให้ความสำคัญของการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ทั้งนี้หากมีการเตรียมการแล้วเสร็จจะสามารถเปิดทำการเรียนการสอนให้ลูกหลานชาวมุกดาหารรวมถึง ประเทศเพื่อนบ้านได้มีโอกาสพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในพื้นที่..

อนุศักดิ์ - เสาวภา  แสนวิเศษ //  มุกดาหาร