Variety & Travel

ผู้ว่าฯพังงาร่วมสภาวัฒนธรรมฯจัดใหญ่!! 'อาหารพื้นบ้านสืบสานศิลป์วิถีถิ่นพังงา'พังงา-ผู้ว่าฯพังงาเปิดงาน โครงการมหกรรมเทศกาลอาหารพื้นบ้านสืบสานศิลป์วิถีถิ่นพังงาของประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพังงา 

วันนี้ 26  กันยายน 2566 ณ สนามหน้าศาลากลางเก่า อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มอบหมายให้ นายพจน์ หรูวรนันท์ ปลัดจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมเทศกาลอาหารพื้นบ้านสืบสานศิลป์วิถีถิ่นพังงาของประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพังงา โดยมีผู้ร่วมเป็นเกียรติ นายเยี่ยมสุริยา พาลุสุข อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางดารณี พาลุสุข อดีตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา นางระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช นายกสมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุขพร้อมด้วย สภาวัฒนธรรมจังหวัดพังงา คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดพังงา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา ร่วมเปิดพิธีในครั้งนี้

โครงการมหกรรมเทศกาลอาหารพื้นบ้านสืบสานศิลป์วิถีถิ่นพังงา ของประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพังงา เพื่อ  ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนาและต่อยอด สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม ผ่านวัฒนธรรมเชิงสัญลักษณ์  5F (Food/Fashion/Fighting/Film/Festival) มุ่งเน้นการขับเคลื่อนงานส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดในการดำเนินงานทางวัฒนธรรม อนุรักษ์หรือฟื้นฟู จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ 

ทั้งนี้ภายในงานได้มี กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมาหวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10 และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ กิจกรรมเทศกาลอาหารพื้นบ้านสืบสานศิลป์วิถีถิ่นพังงา คัดสรรอาหารพื้นบ้านและของดีในพื้นที่อำเภอต่างมาร่วมออกบู้ทอาหารพื้นบ้านอร่อย ตลอดจนผู้ประกอบการร้านอาหารจากทุกพื้นที่ในจังหวัดพังงา ร่วมเปิดบู้ทขายของในงานครั้งนี้