In Thailand

ขนส่งกาฬสินธุมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือแก่ ผู้พิการประสบภัยที่เกิดจากการใช้ถนนกาฬสินธุ์-สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  จำนวน 14 ราย โดยเป็นเงินรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยจากกองทุน กปถ. รวมเป็นเงิน 1,010,500 บาท

วันที่ 26 กันยายน 2566 ที่ห้องประชุมโรงแรมชาร์-ลอง บูทรีค อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายสำเริง   ม่วงสังข์  รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งสำนักงานขนส่ง จ.กาฬสินธุ์จัดขึ้น เป็นการเงินที่ได้รับการจัดสรรจากการประมูลทะเบียนรถเลขสวย นำมาจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ จำนวน 14 ราย เป็นขาเทียม 5 ราย รถนั่งไฟฟ้า 1 ราย รถนั่งธรรมดา 7 ราย และเตียงนอน 6 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,010,500 บาท โดยมีนางอรสา  ขาวเหมือนเดือน  ขนส่ง จ.กาฬสินธุ์  นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ นายสุปัทม์  ทองรัตน์  รองปลัด อบจ.กาฬสินธุ์ นางสุภาพร เกียรติดำเนินงาม  เลขานุการนายก อบจ.กาฬสินธุ์ที่ได้รับมอบหมายจากนางเฉลิมขวัญ  หล่อตระกูล  นายก อบจ.กาฬสินธุ์ พร้อมบุคลากรกองสวัสดิการสังคม อบจ.กาฬสินธุ์ ตัวแทนส่วนราชการร่วมกันมอบในครั้งนี้

นางอรสา  ขาวเหมือนเดือน  ขนส่ง จ.กาฬสินธุ์  กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบก ได้ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน จนได้รับความสูญเสียทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งผลต่อการดำรงชีวิต มีความไม่สะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน จึงได้จัดสรรเงินที่ได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยจากกองทุน กปถ. กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ให้จัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการให้สามารถช่วยเหลือตนเองและดำรงชีวิตได้ตามปกติ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ซึ่งจำนวน 14 รายที่ได้รับอุปกรณ์ฯครั้งนี้ คณะทำงานกลั่นกรองฯ ประกอบด้วย  ขนส่งจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ร่วมกันพิจารณา

ด้านนายสำเริง   ม่วงสังข์  รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับจัดสรรเงินที่ได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยจากกองทุน กปถ. กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ให้จัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการของกรมการขนส่งทางบก นอกจากจะให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ เพื่อให้ดำรงชีพในสังคมได้อย่างปกติ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยส่งต่อความสุขให้ผู้พิการอย่างทั่วถึง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากด้วย