In Bangkok

กทม.กำชับนักเรียนโรงเรียนสังกัดเลือก ผลิตภัณฑ์อาหาร-ขนมที่มีฉลากอย.กรุงเทพฯ-นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (สนศ.) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม.กล่าวถึงมาตรการดำเนินการกรณีคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เตือนภัยพบขนมบรรจุในขวดมีหัวเป็นลูกกลิ้ง (โรลออน) วางจำหน่ายใกล้โรงเรียนว่า สนศ.ได้ประสานสำนักงานเขตแจ้งโรงเรียนในสังกัด ทั้ง 437 โรงเรียน กำชับนักเรียนเลือกผลิตภัณฑ์อาหาร หรือขนมที่มีฉลากผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เท่านั้น ขณะเดียวกันให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูตรวจตราร้านค้าที่จำหน่ายอาหาร หรือขนมบริเวณใกล้โรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ หากพบร้านค้าที่วางจำหน่ายขนม หรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีฉลากภาษาไทยและไม่มีฉลาก อย.กำกับ ให้ประสานสำนักงานเขต เพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์และร้านค้าดังกล่าว

นอกจากนั้น ยังได้ร่วมกับ อย. กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินโครงการ อย.น้อย เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรม อย.น้อย ในโรงเรียนสังกัด กทม.เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่นักเรียน และประสานโรงเรียนให้ดำเนินการตามกิจกรรม อย.น้อย ตามคู่มือ อย.น้อย อาทิ การให้ความรู้เกี่ยวกับการอ่านผลิตภัณฑ์อาหาร ยา และเครื่องสำอาง การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ รู้เท่าทันโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารเสริมและยา โดยบูรณาการผ่านการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และสุขศึกษา นอกจากนี้ ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร หรือขนมที่ผิดกฎหมาย โดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี ณ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ สำนักงานเขตบางเขน