Think In Truth

'สาธารณสุข'สำหรับ'ผู้ต้องขัง'ในเรือนจำ 3ใน7ข้อเท็จจริงหลังกำแพงที่อยากให้รับรู้กรมราชทัณฑ์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดบริการ การบริหารจัดการและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ ให้สามารถเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมและกำจัดโรค การรักษาพยาบาลการฟื้นฟูสมรรถภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข รวมถึงการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลอาหารและน้ำในเรือนจำ โดยกรมราชทัณฑ์ ให้การดูแลรักษาสุขภาพของผู้ต้องขัง ตามหลักสิทธิมนุษยชน หลักวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ

 โดยเรือนจำทุกแห่งมีสถานพยาบาลเรือนจำ เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ ให้บริการทางด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ ภายใต้การสนับสนุนบริการจากโรงพยาบาลแม่ข่าย ซึ่งเป็นหน่วยบริการประจำในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ มีพยาบาลวิชาชีพเป็นผู้ให้บริการประจำในสถานพยาบาล ซึ่งถือได้ว่าเป็นหน่วยบริการหลักเพียงแห่งเดียวในเรือนจำ ที่ผู้ต้องขังทุกรายต้องมาเข้ารับบริการทาง ด้านสาธารณสุข ทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันภัยสุขภาพ การรักษาโรค รวมถึงการฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพจิต หากมีผู้ต้องขังป่วยที่เจ็บป่วยเกินขีดความสามารถของพยาบาล จะมีทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าให้บริการตรวจรักษาภายในเรือนจำ หรือดำเนินการส่งต่อผู้ต้องขังป่วยไปยังโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำนั้น ๆ

เรือนจำมีเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ ที่คอยให้การดูแลสุขภาพและช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการต่าง ๆ ข้อมูลจากการให้บริการสุขภาพสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จากสถานพยาบาลเรือนจำทั่วประเทศ พบว่า

  • ผู้ต้องขังเข้ารับบริการที่สถานพยาบาล จำนวน 1,318,794 ครั้ง โดยเจ้าหน้าที่พยาบาลจะเป็นผู้ให้การรักษาโรคเบื้องต้น
  • ผู้ต้องขังได้รับการส่งออกไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลแม่ข่าย (ไป-กลับ) จำนวน 55,262 ครั้ง
  • ผู้ต้องขังที่โรงพยาบาลแม่ข่ายรับตัวให้นอนรักษาที่โรงพยาบาล (Admit) จำนวน 9,844 ครั้ง

และสถิติโรคที่พบผู้ต้องขังในเรือนจำป่วยมากที่สุด 10 อันดับ ได้แก่

อันดับที่ 1

------> โรคระบบทางเดินหายใจ

อันดับที่ 2

------> โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

อันดับที่ 3

------> โรคระบบทางเดินอาหาร

อันดับที่ 4

------> โรคระบบผิวหนัง

อันดับที่ 5

------> โรคระบบประสาทและสมอง

อันดับที่ 6

------> โรคระบบไหลเวียนโลหิตและโรคเลือด

อันดับที่ 7

------> โรคระบบต่อมไร้ท่อและโภชนาการ

อันดับที่ 8

------> โรคทางจิตเวช

อันดับที่ 9

------> โรคติดเชื้อ

อันดับที่ 10

------> โรคระบบตา

ทั้งนี้ หากผู้ต้องขังป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคติดต่อระยะแพร่เชื้อ หรือโรคเรื้อรังรุนแรง เจ้าหน้าที่พยาบาลจะมีการแนะนำการดูแลตนเอง การรับประทานยา และส่งข้อมูลการรักษาไปให้กับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาโรคอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม กรมราชทัณฑ์มุ่งหวังพัฒนาระบบสาธารณสุขเรือนจำให้ได้มาตรฐาน สามารถให้การดูแลสุขภาพผู้ต้องขังทุกคน หากแต่ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของจำนวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของเรือนจำ ซึ่งผู้ต้องขังป่วยบางส่วนมีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลเฉพาะโรคหรือเฉพาะทาง เช่น ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรังระยะสุดท้าย ฯลฯ ซึ่งเป็นความท้าทายของกรมราชทัณฑ์ในดูแลกลุ่มผู้ต้องขังเหล่านี้ ให้ได้รับการดูแลตามสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมทั้งมีโอกาสได้รับกำลังใจจากครอบครัวหรือคนที่รัก ในวาระสุดท้ายของชีวิต