In Thailand

สสจ.กาญจนฯมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จ การอบรมการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่



สนั่น-กาญจนบุรี-ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเวลา 09.00 น.ของวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566  ที่ ชั้น 1 โรงแรมอาร์เอส ราชศุภมิตรโฮเทล น.พ.ปริพนท์  จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยเขตสุขภาพที่ 5 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช เพื่อพัฒนาข้าราชการพลเรือนบรรจุใหม่ให้ได้รับการปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี เสริมสร้างสมรรถณะและทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานราชการการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การทำงานเป็นทีม และมีการพัฒนาเครือข่ายในการทำงาน