In News

อัปเดทโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก นวัตกรรมเสริมแกร่งถั่วเหลืองไทยฯกรุงเทพฯ-ครม. มีมติรับทราบผลการดำเนินงาน โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก แคมเปญ นวัตกรรมเสริมแกร่งถั่วเหลืองไทย เพิ่มรายได้เกษตรกร

วันนี้ (21 พ.ย. 66) นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. (21 พฤศจิกายน 2566) มีมติรับทราบผลการดำเนินงาน โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก แคมเปญ  นวัตกรรมเสริมแกร่งถั่วเหลืองไทย เพิ่มรายได้เกษตรกร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)

จากนโยบายด้านการเกษตรของรัฐบาล “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” ที่มีเป้าหมายให้เกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรตรงตามความต้องการตลาด นำเทคโนโลยี นวัตกรรมมาใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง

โดย นายกรัฐมนตรีได้สั่งการว่าจากการได้พูดคุยกับหลายประเทศทราบว่า ถั่วเหลืองเป็นพืชที่ตลาดโลกต้องการ รวมถึงประเทศไทยต้องพึ่งพาการนำเข้ามากถึง 99% ถั่วเหลืองจึงเป็นพืชที่มีโอกาสทางตลาดอีกมาก และควรส่งเสริมให้มีการผลิตในประเทศเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร

โดย กษ. จึงได้สนองต่อแนวทางดังกล่าว จึงได้นำนโยบายดังกล่าวมาขับเคลื่อน โดยการส่งเสริมการปลูกพืชที่ตลาดมีความต้องการสูง ทดแทนการนำเข้า และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเพิ่มขึ้น ซึ่ง “ถั่วเหลือง” เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงทางอาหาร เนื่องจากสามารถผลิตหรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย นอกจากนี้ยังเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย ช่วยบำรุงดิน โดยประเทศไทยมีความต้องการใช้ถั่วเหลืองมากถึง 3.2 ล้านตันต่อปี ในขณะที่สามารถผลิตถั่วเหลืองได้เพียง 2 - 3 หมื่นตันต่อปี

โดย กษ. ได้ร่วมกับสมาคมการค้าผู้ผลิตอาหารจากถั่วเหลืองไทย สมาคมผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลืองและรำข้าว รวมทั้งเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลือง ร่วมกันศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาส่งเสริมผลผลิตถั่วเหลืองให้ได้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น จนสามารถเพิ่มผลผลิตจาก 267 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มเป็น 300 - 400 กิโลกรัมต่อไร่ เป็นผลสำเร็จ เกษตรกรสามารถจำหน่ายได้ราคาสูง ในราคาเฉลี่ย 21-24 บาทต่อกิโลกรัม ได้ผลตอบแทนสุทธิ ไร่ละ 3,500 - 4,700 บาท ซึ่งมากกว่าผลตอบแทนสุทธิของข้าวเหนียวถึง 2 เท่า

จากการขับเคลื่อนนโยบายและการดำเนินงานข้างต้น จึงได้จัดทำโครงการในแคมเปญ “นวัตกรรมเสริมแกร่งถั่วเหลืองไทย เพิ่มรายได้เกษตรกร” โดยโครงการดังกล่าว ได้คัดเลือกพื้นที่อำเภอแม่ริม และอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเปรียบเสมือนเมืองหลวงของถั่วเหลืองไทยเป็นพื้นที่นำร่องโครงการฯ ซึ่งผลสำเร็จจากแคมเปญครั้งนี้ กษ. จะมีการผลักดัน ส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลือง ไปยังพื้นที่อื่นๆ ของภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นแหล่งปลูกถั่วเหลืองสำคัญของไทยต่อไป