Travel & Entertain

สธ.กาญจนบุรีร่วมแถลงข่าวการจัดงาน  'สัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควฯปี2566กาญจนบุรี-ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 17.00 น.ของวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี น.พ.ปริพนท์  จุลเจิม  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “สัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2566” 

ในหัวข้อ “มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค การควบคุมคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่มภายในงานฯ และมาตรการด้านสาธารณสุขในการดูแลความปลอดภัยด้านสุขอนามัย”  โดยมี นายรณภพ เวียงสิมมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี รศ.ดร.พญ.เรวิกา ไชยโกมินทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แถลงข่าว 

จากนั้นพิธีกรผู้ดำเนินการ ตอบข้อซักถามของสื่อมวลชน ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวสรุปในตอนท้ายพร้อมขอบคุณสื่อมวลชนและผู้ร่วมแถลงข่าว

น.พ.ปริพนท์  จุลเจิม  เปิดเผยว่า "ในปี ๒๕๖6 จังหวัดกาญจนบุรีกำหนดจัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 17  ธันวาคม  ๒๕๖6 โดยในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีการเตรียมความพร้อมและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอยู่ 4 ส่วน ได้แก่

1. หน่วยปฐมพยาบาล  มีการจัดตั้งหน่วยปฐมพยาบาลอยู่ที่กองอำนวยการ และบริเวณจุดแสดง แสง สี เสียง ในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควฯ โดยทีมของ รพ.พหลพลพยุหเสนาและ รพ.มะการักษ์

2. การดำเนินงานตามมาตรการเพื่อป้องกันควบคุมโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดตามนิยามการเฝ้าระวัง ตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558  โดยมาตรการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนเพื่อป้องกันตนเองและครอบครัวให้ปลอดภัย เน้นให้ปฏิบัติตนตามหลักสุขวิทยาส่วนบุคคล กินร้อน ใช้ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องส้วม หรือไอ จาม สั่งน้ำมูก หลังการสัมผัสสัตว์ทุกชนิด หลังสัมผัสจุดสาธารณะที่ใช้ร่วมกัน เช่น ราวบันได ปุ่มลิฟต์ ราวจับในรถโดยสารสาธารณะ

3. เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร ในเรื่องของความสะอาดตามหลักเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยจัดทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมตรวจความสะอาดของอาหารที่จำหน่ายในงานฯ ตรวจความสะอาดน้ำดื่ม น้ำแข็ง มือผู้สัมผัสอาหาร ภาชนะอุปกรณ์  มีการให้คำแนะนำผู้ขายให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง มีการเก็บตัวอย่างอาหารตรวจความสะอาดทางแบคทีเรียด้วยชุดทดสอบภาคสนาม มีรถ Mobile Unit มาเก็บตัวอย่างหาสารปนเปื้อน ได้แก่ สารบอแรกซ์ สารกันรา สารฟอกขาว ฟอร์มาลีน น้ำมันทอดซ้ำ ยาฆ่าแมลง กรดน้ำส้ม เป็นต้น และ 4. ตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการตรวจสอบข้อร้องเรียนการกระทำผิด พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จัดทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงพื้นที่สุ่มตรวจการจำหน่ายแอลกอฮอล์ บุหรี่ ในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรีตามแผนปฏิบัติงาน ร้านค้า ร้านอาหาร สถานประกอบการ สถานที่จัดงานประเพณีสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนตามแผนปฏิบัติการสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพต่างๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ ลดอัตราการเจ็บป่วยให้ลดน้อยลง นอกจากนี้ ในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงอาจพบโรคระบบทางเดินหายใจ โรคไข้หวัดใหญ่และปอดอักเสบเพิ่มมากขึ้น แต่ขณะนี้ก็ยังไม่มีความผิดปกติหรือน่าเป็นห่วง มีระบบเฝ้าระวังโรคควบคุมป้องกันไข้หวัดใหญ่อย่างใกล้ชิด คำแนะนำในการเฝ้าระวังป้องกันโรค 

ผู้ที่มีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจ ให้ยึดหลัก DMHT เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ เมื่อต้องใกล้ชิดผู้อื่น  ประชาชนทั่วไปสวมหน้ากากเพื่อป้องกันตนเองเมื่อเข้าไปในสถานที่เสี่ยง/ผู้คนแออัด หรือพื้นที่ปิดอากาศไม่ถ่ายเท  หากพบผู้ป่วยจำนวนมากให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมาเที่ยวงานฯอย่างปลอดภัยและมีความสุข
          ...................