In Bangkok

กทม.ค้นหา-คัดกรองผู้สูงอายุในชุมชน รับบริการฟันเทียมและรากฟันเทียมกรุงเทพฯ-นายสุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม.กล่าวถึงการสนับสนุนความร่วมมือและการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิการรักษา เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการฟันเทียมและรากฟันเทียมว่า จากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการฟันเทียม รากฟันเทียม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อรับบริการฟันเทียมแบบถอดได้ทั้งปาก หรือเกือบทั้งปาก โดยประชาชนทุกสิทธิสามารถรับบริการได้ตามสิทธิกองทุน และรากฟันเทียมชนิดเพื่อรองรับฟันเทียมทั้งปาก ไม่ใช่รากฟันเทียมซี่เดี่ยว ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ใหม่เฉพาะกลุ่มหลักประกันสุขภาพ (สิทธิ UC) เท่านั้น

สำหรับการค้นหาและคัดกรองผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพฯ สนอ.โดยคลินิกทันตกรรมของศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.ทุกแห่ง จะดำเนินการค้นหาและคัดกรองผู้สูงอายุในชุมชนที่ใส่ฟันเทียมทั้งปากเดิมที่มีเกณฑ์สมควรได้รับการฝังรากฟันเทียมเพื่อรองรับฟันเทียม ช่วยเตรียมช่องปาก และประสานส่งต่อไปยังหน่วยบริการของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที่ให้บริการฝังราก 5 แห่ง ในกรุงเทพฯ และสถาบันทันตกรรม นนทบุรี และมูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ พระราม 9 ต่อไป ซึ่ง สนอ.คาดว่า จะค้นหา คัดกรอง เตรียมสภาพช่องปาก และส่งต่อ เพื่อรับการใส่รากฟันเทียมตามเงื่อนไขได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ภายในเดือน ก.ย.67 นอกจากนั้น สนอ.ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิการรักษาและกระบวนการรักษาผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดทางเว็บไซต์กรมอนามัย และ สปสช.