EDU & Tech-Innovation

เชิญครูอาจารย์ทั่วประเทศและผู้ที่สนใจ ถอดบทเรียนความสำเร็จSCGเพื่อเรากรุงเทพฯ-ครั้งแรกกับการถอดบทเรียนความสำเร็จของ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG ที่สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาสู่ความยั่งยืน โดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการบริหารอย่างจริงจัง สู่การปฏิบัติจริงในด้าน ESG  โดยลงพื้นที่ ณ ศูนย์เรียนรู้การฟื้นฟูเหมืองปูนซีเมนต์ไทย จังหวัดลำปาง เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนของภาคธุรกิจ และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ หรือ UNSDGs ๒๐๓๐

พร้อมรับฟังการบรรยาย จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี และกิจกรรมการทำ Workshop ถอดรหัสนวัตกรรมศาสตร์พระราชา เรียนรู้นวัตกรรม Interactive Board Game โดยอาจารย์อดุลย์ ดาราธรรม นายกสมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทย เพื่อนำไปพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ และการพัฒนานวัตกรรมแบบก้าวกระโดดสำหรับองค์กรต่อไป

เชิญร่วมเดินทางตามรอยพระราชา ครั้งที่ 37 ในวันเสาร์ที่ 24 – วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 (2 วัน 1 คืน) ณ ศูนย์เรียนรู้การฟื้นฟูเหมืองปูนซีเมนต์ไทย จังหวัดลำปาง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณจารุกัญญ์ โทรศัพท์ 099 397 5333  FB: ตามรอยพระราชา-The King’s Journey