Travel & Entertain

'บิ๊กทิน'เปิดงานประเพณีบุญข้าวจี่ของดี เมืองโพธิ์ชัยปี2567ยิ่งใหญ่ถึง11ก.พ.นี้ร้อยเอ็ด-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดงานประเพณีบุญข้าวจี่ของดีเมืองโพธิ์ชัย ประจำปี 2567 อย่างยิ่งใหญ่! 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 16.30 น. ดร.สุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญข้าวจี่ของดีเมืองโพธิ์ชัยประจำปี 2567  พร้อมชมขบวนนางรำชุดเอกลักษณ์ด้วยผ้าพื้นเมืองที่สวยงามประจำอำเภอ กว่า 500 คน และของดีเมืองโพธิ์ชัยอีกจำนวนมาก ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 , ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด, ส่วนราชการ พ่อค้า คหบดี ชาวอำเภอโพธิ์ชัย ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศ เข้าร่วมชมงานเป็นจำนวนมาก 

งานบุญข้าวจี่ของดีเมืองโพธิ์ชัยได้เริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2536 และได้ดำเนินการจัดงานติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน เป็นปีที่ 29  ซึ่งถือเป็นงานประเพณีประจำอำเภอ เป็นการทำบุญตามฮีต 12 คอง 14 บุญประจำเทศกาลชาวอีสาน โดยกำหนดจัดงานสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกุมภาพันธ์ในทุกปี โดยเริ่มทำบุญตั้งแต่ ขึ้น 1 ค่ำ ของเดือน 3 เป็นต้นไป ซึ่งมีกำหนด 30 วัน เท่ากับกำหนดกฐิน ดังคำพังเพยของอีสานที่ว่า เดือนสามคล้อย เจ้าหัวคอยปั้นข้าวจี่ ปั้นข้าวจี่บ่ใส่น้ำอ้อย จัวน้อยเช็ดน้ำตา บุญข้าวจี่นี้ โบราณาจารย์ ยกเป็นบุญพิเศษอันหนึ่ง เทียบเท่าบุญผะเหวด และบุญกฐิน สำหรับปีนี้ได้จัดงานระหว่างวันที่  7 - 11 กุมภาพันธ์ 2567 รวม 5 วัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจรรโลงและรักษาไว้ ซึ่งประเพณีวัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่น และเผยแพร่ศิลปะการแสดงดนตรีการละเล่นพื้นบ้าน นำมิติทางวัฒนธรรม กระตุ้นให้เกิดการสร้างคุณค่าทางสังคม และผลผลิตจากภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สนับสนุนส่งเสริมให้มีการผลิตและจำหน่ายสินค้า ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าทางการเกษตรที่เรียกว่าของดีเมืองโพธิ์ชัย 

ดร.สุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  กล่าวว่า งานประเพณีบุญข้าวจี่ฯ เป็นประเพณีที่จัดมายาวนานต่อเนื่อง เพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของบุคคลให้มีความรักความสมัครสมาน สามัคคี เสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขัน ด้านการค้า การลงทุน เพื่อยกระดับการบริการและการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมให้มีมาตรฐาน เป็นที่รู้จักและดึงดูดนักท่องเที่ยว อันจะนำมาสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจของอำเภอ จังหวัด โดยงานประเพณีครั้งนี้ จะเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานดีเด่นของชาวอำเภอโพธิ์ชัยให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนทั้งในและต่างประเทศ ทั้งยังส่งเสริมกิจกรรมทางการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ แหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้ได้มาตรฐาน จะสามารถอำนวยประโยชน์ให้แก่ชาวอำเภอโพธิ์ชัยได้เป็นอย่างมาก ดังนั้น งานวัฒนธรรมประเพณีนับว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของบุคคลให้มีความสมัครสมานสามัคคีต่อกัน รู้จักเสียสละ มาประกอบกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ร่วมกัน สมควรที่จะส่งเสริมและฟื้นฟูให้เป็นแบบอย่าง แก่อนุชนรุ่นหลังนำไปสืบทอดต่อไป