EDU & Tech-Innovation

ปธ.บอร์ดวว.ระบุจุดแข็งกำหนดเป้าหมาย องค์กรมุ่งสร้างภาพลักษณ์กับคนรุ่นใหม่กรุงเทพฯ-ประธานบอร์ด วว. ระบุจุดแข็ง กำหนด Positioning /Target Groups องค์กรมุ่งสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักของคนรุ่นใหม่

รศ.ดร.พาสิทธิ์  หล่อธีรพงศ์  ประธานกรรมการ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว..) กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.)   ระบุจุดแข็งและกำหนด Positioning  และ Target Groups ขององค์กรในการเป็นหน่วยงานวิจัยร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

วว. มีวัฒนธรรมขององค์กร คือ สร้างองค์กรแห่งปัญญา สร้างคุณค่านวัตกรรม

โดยมีวิสัยทัศน์มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้ SMEs และชุมชนผ่านระบบนิเวศนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน

ประกอบด้วยพันธกิจ 4 ด้านสำคัญ 

1) วิจัยพัฒนาและบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างคุณค่ามูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจประเทศบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ ตอบสนองการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

2) ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่ภาคอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน และผลักดันให้เกิดการนําไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

3) บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ รับรองระบบคุณภาพ อบรมและที่ปรึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานและความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม

4)พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรสู่องค์กรสมรรถนะสูง ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล

วว. พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของทุกท่าน ติดต่อรับบริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่านแพลตฟอร์มระบบบริการลูกค้าออนไลน์ “วว. JUMP” www.tistr.or.th (https://tistrservices.tistr.or.th/) หรือติดต่อได้ที่ Call center โทร. 0 2577 9000