In Thailand

ชื่นชมรร.บ้านนาใหญ่นำร่องอาสาจราจร ดูแลความปลอดภัยด้านจราจรในรร.กรุงเทพฯ-นางสาวจันทร์จิรา  อินทร์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านนาใหญ่ เปิดกิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา ตามโครงการสถานศึกษาปลอดภัย อาสาจราจร ของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันศุกร์ ที่23 กุมภาพันธ์ 2567 ให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจร ท่าสัญญาณจราจร สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานด้านการจราจร ในการอำนวยความสะดวกและเกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนภายในโรงเรียน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ผู้ปกครองมารับ-ส่ง นักเรียน 

นายชัยเดช เครือเปรม จิตอาสา 904 รหัส 4-3ก086 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า ทางโรงเรียนบ้านนาใหญ่ ได้ดำเนินการตามโครงการสถานศึกษาปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เน้นมาตรการสถานศึกษาขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกกันน็อก ๑๐๐ เปอร์เซ็นทั้งคนขับและคนซ้อน มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ควบคุมดูแลให้นักเรียนใช้หมวกกันน็อกสม่ำเสมอเพื่อความปลอดภัย ลดอัตราการเสียชีวิตเมื่อเกิดอุบัติเหตุ โดยนางสาวจันทร์จิรา อินทร์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาใหญ่ ได้ขับเคลื่อนนโยบายมุ่งเน้นที่จะปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้นักเรียน มีจิตอาสา ช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลซึ่งกันและกันในรั้วโรงเรียนให้ปลอดภัย 

กิจกรรม "อาสาจราจร" เป็นกระบวนการปลูกฝังระเบียบวินัยจราจร กระตุ้นจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม เป็นการป้องปรามเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนในโรงเรียน เน้นการส่งเสริมวินัยจราจร และความปลอดภัยของนักเรียนผู้ปฏิบัติหน้าที่อาสาจราจร และนักเรียนทุกคนในโรงเรียนเป็นสำคัญ นักเรียนโรงเรียนบ้านนาใหญ่ต้องมีความปลอดภัยทุกในรูปแบบเมื่ออยู่ในโรงเรียน

ทางโครงการได้รับเกียรติจาก ร.ต.ต.สมาธิ เกลี้ยงมน รองสารวัตรป้องกันปราบปราม และ ด.ต.ไพศาล อินทร์ทอง เจ้าหน้าที่ธุรการจราจรสถานีตำรวจภูธรพุนพิน เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจร ท่าสัญญาณจราจร เพื่อนำความรู้ไปปฏิบัติงานด้านการจราจร ในการอำนวยความสะดวกและเกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนภายในโรงเรียน และร่วมเป็นเกียรติมอบเสื้ออาสาจราจร และหมวกอาสาจราจร ให้แก่นักเรียนอาสาจราจร โดยมีคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านนาใหญ่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 200 คน.