In Bangkok

กทม.เปิดรับฟังความคิดเห็นถึง31มี.ค.นี้ ร่างจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยทางเท้ากรุงเทพฯ-(28 ก.พ. 67) นายเอกวรัญญู อัมระปาล ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและโฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า  กรุงเทพมหานครขยายระยะเวลาเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงร่างประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้าและการขายหรือจำหน่ายสินค้าบนถนนหรือสถานสาธารณะ พ.ศ. 2566 ทางออนไลน์ ที่เว็บไซต์ https://survey123.arcgis.com/share/bd81dbe912144969937bc8cbd0f12084?portalUrl=https%3A%2F%2Fcpudgiportal.bangkok.go.th%2Fportal ไปจนถึงวันที่ 31 มี.ค. 67 (จากเดิมเปิดรับความเห็นถึงสิ้นเดือน ก.พ.)

นอกจากนี้ยังได้มีการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงร่างประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้าและการขายหรือจำหน่ายสินค้าบนถนนหรือสถานสาธารณะ ใน 6 กลุ่มเขต ซึ่งได้เริ่มประชุมครั้งแรกแล้วที่กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ เมื่อวันที่ 23 ก.พ. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางกอกน้อย ส่วนการประชุมครั้งต่อ ๆ ไป จะเป็นที่กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก ในวันที่ 5 มี.ค. 67 เวลา 13.00 น. ณ ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง สำนักงานเขตมีนบุรี กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง ในวันที่ 6 มี.ค. 67 เวลสา 09.00 น. ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ในวันที่ 8 มี.ค. 67 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเขตดอนเมือง กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ในวันที่ 11 มี.ค. 67 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตยานนาวา และกลุ่มเขตกรุงธนใต้ ในวันที่ 16 มี.ค. 67 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางแค โดยจะมีการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขตและผู้บริหารเขต ผู้แทนสถาบันการศึกษา คณะกรรมการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย ผู้ค้าจุดผ่อนผันและนอกจุดผ่อนผัน และประชาชน มาประชุมเสวนา (Workshop) ร่วมกัน เพื่อให้การรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเป็นไปอย่างครบถ้วนและรอบด้าน ตลอดจนเพื่อนำความคิดเห็นต่าง ๆ ไปปรับปรุงแก้ไขประกาศกรุงเทพมหานครให้เป็นไปด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และเกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง