In Bangkok

กทม.ลุยตรวจสุขภาพเชิงรุกปทุมวันตั้งเป้า ครอบคลุม50เขตในก.ย.67กรุงเทพฯ-(28 ก.พ. 67) นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ “โครงการกรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ” ณ บริเวณระเบียงชั้นล่างรอบอาคารกีฬานิมิตบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน

รองปลัดฯ ชาตรี กล่าวว่า วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินโครงการกรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ โดยการออกหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ท่านชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ที่จะดูแลสุขภาพของประชาชน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 จนถึงปัจจุบัน มีประชาชนได้รับบริการเชิงรุกมากกว่า 2 แสนคน ในปีนี้ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการตรวจสุขภาพมากขึ้น ตาม โครงการตรวจสุขภาพ 1 ล้านคน จึงมีการจัดหน่วยเชิงรุกในชุมชนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงและป้องกันโรคมากขึ้น ทราบสถานะสุขภาพของตนเอง และได้รับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพหรือได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที รวมทั้งสามารถดูแลสุขภาพตนเองอย่างเหมาะสมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและประชาชนในพื้นที่ต่อไป

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย ได้ดำเนินการออกหน่วยคัดกรองสุขภาพเชิงรุกเฉพาะด้าน ออกหน่วยคัดกรองสุขภาพในชุมชนจัดตั้ง และออกหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ ตามนโยบาย รถสุขภาพเชิงรุก ตรวจถึงชุมชน (Mobile Medical Unit) ใน “โครงการกรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ” โดยหมุนเวียนไปแต่ละกลุ่มเขต ให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 - จนถึงปัจจุบัน มีผู้มารับบริการแล้วจำนวน 274,705 คน สัตวแพทย์ ทำหมัน ฉีดวัคซีน ฉีดไมโครชิป สุนัข/แมว จำนวน 30,647 ตัว และมีการจัดหน่วยเพิ่มเติมให้ครอบคลุม 50 เขต ภายในเดือนกันยายน 2567 เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการตรวจสุขภาพมากขึ้นตามโครงการตรวจสุขภาพ 1,000,000 คน โดยออกหน่วยรถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่เดือนละ 2 ครั้ง ทุกวันพุธ และออกหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ ตามโครงการกรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ ทุกวันศุกร์หมุนเวียนไปแต่ละกลุ่มเขต โดยให้บริการครั้งนี้เป็นครั้งที่ 30 ร่วมกับ สำนักงานเขตปทุมวัน อาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี นอกจากนี้ มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนฯ ให้การสนับสนุนแว่นสายตายาว สำนักการแพทย์ โดยโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ตรวจสุขภาพประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุ ตรวจมวลกล้ามเนื้อและมวลกระดูก รวมถึงจำหน่ายของดีสำนักงานเขตปทุมวัน

ในวันนี้มี นพ.ขจิต ชูปัญญา ประธานมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้บริหารสำนักอนามัย ผู้บริหารสำนักงานเขตปทุมวัน ผู้บริหารกรมพลศึกษา อาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์ ศูนย์บริการสาธาณสุข 16 ลุมพินี และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดงาน