In Bangkok

'วันทนีย์'แนะผู้ตรวจสอบภายในยึดระเบียบ ใช้Service Mindไม่ทำให้รู้ถูกจับผิดกรุงเทพฯ-(28 ก.พ. 67) พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในการกำกับดูแลและทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน ณ ห้องรองเมือง โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน ซึ่งกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานตรวจสอบภายในจัดขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้ทันกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวสรุปโดยรวมได้ว่า ต้องการเห็น Good Governance (ธรรมาภิบาล) ในองค์กรของกรุงเทพมหานคร การบริหารจัดการด้วยธรรมน่าจะสร้างขวัญกําลังใจให้กับคนทํางานในองค์กร และถ้าคนทํางานรู้จักบทบาทหน้าที่และมีขวัญกําลังใจในการทํางาน Public Perception (การรับรู้ของประชาชน) ก็น่าจะเกิดขึ้นได้ วิชาชีพของท่านเป็นวิชาชีพเฉพาะที่จําเป็นจะต้องรู้มากกว่า เข้าใจมากกว่า หาทางออกได้ดี และแนะนําได้ถูก กฎระเบียบต้องแม่น กระบวนการตรวจสอบและผู้รับตรวจต้องทําความเชื่อมโยงสัมพันธ์ให้ดี เทคนิคมีอยู่แล้ว ดูว่าผู้รับตรวจเข้าใจแค่ไหน ถ้าผู้รับตรวจเข้าใจก็สามารถเตรียมความพร้อมในการให้ตรวจได้ไม่ยาก ขณะที่ผู้รับตรวจหลายหน่วยงานรู้สึกว่าถูกจับผิด จะทำอย่างไรให้กระบวนการและขั้นตอนการตรวจสอบไม่ทำให้รู้สึกว่าไปจับผิด อยากให้ใช้ Service Mind เป็นหลัก และปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กฎระเบียบ และให้ข้อเสนอแนะตามแนวทางของงานตรวจสอบภายในที่กําหนดไว้ ที่สําคัญก็คือในเรื่องแต่ละเรื่องไม่ได้หมายความว่าจะทําแบบมาตรการเดิม ‎Traditionally วันนี้การตรวจติดตามบางครั้งอาจจะต้องมีกระบวนการที่ทําให้ทันต่อปัญหา ทําให้เร็ว ทําให้เกิดการป้องกันได้ ลดความสูญเสียได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโอกาส เรื่องของการแก้ไขปรับปรุง และอยากให้ตรวจในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า เป็นเชิงป้องกันมากกว่า ที่จะไปตรวจเพื่อให้เกิดการแก้ไข 

สำหรับหลักสูตรการฝึกอบรม เป็นแบบไป-กลับ จำนวน 5 วัน ได้แก่ วันที่ 28 - 29 กุมภาพันธ์ และวันที่ 1, 4 - 5 มีนาคม 2567 ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย นักวิชาการตรวจสอบ ภายในระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และระดับอำนวยการต้นของสำนักงานตรวจสอบภายใน จำนวน 39 คน ซึ่งสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.) ได้สนใจส่งผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 3 คน เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย โดยวิทยากรในการอบรมเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านจากหลากหลายองค์กร เช่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และอดีตนายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย