In Bangkok

กทม.แจงโครงการเช่ารถเก็บขนขยะ EV ปรับพื้นที่เตรียมสร้างสถานีชาร์จ3แห่ง กรุงเทพฯ-(1 เม.ย.67) นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงกรณีที่สื่อออนไลน์เผยแพร่ข่าวว่ามีการล็อกสเปค ทำให้โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย EV เกิดความล่าช้านั้น 

ตามที่ สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. โดยสำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ได้ศึกษารายละเอียดในการเปลี่ยนมาใช้รถเก็บขนมูลฝอย EV ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้รถยนต์ EV ความพร้อมของภาคเอกชนในการบริการให้เช่ารถเก็บขนมูลฝอย EV และความพร้อมขิงสถานีชาร์จ พบว่า ในปัจจุบันมีการผลิตและการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในหลายประเทศทั่วโลก อีกทั้งภาคเอกชนมีความพร้อมในการให้บริการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย EV และนักวิชาการได้ดำเนินการทดลองใช้รถดังกล่าวในพื้นที่เขตประเวศ เขตลาดกระบัง เขตยานนาวา และเขตดุสิต พบว่ารถไฟฟ้าปฏิบัติงานได้เป็นปกติ สามารถใช้งานได้ 2-3 เที่ยวต่อวัน ประหยัดค่าใช้จ่ายจากเดิมใช้น้ำมันเชื้อเพลิงถึงร้อยละ 30-40 ไม่มีไอเสียจากการขับเคลื่อนและการบีบอัดขยะ ทำให้ไม่ก่อให้เกิดฝุ่น PM2.5 รวมถึงในการบีบอัดไม่ก่อให้เกิดเสียงดัง ส่งผลดีต่อสุขภาพของประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำรถ ในเดือนตุลาคม 2566  กรุงเทพมหานครจึงเห็นชอบให้เช่ารถเก็บขนมูลฝอย EV จำนวน 4 โครงการ รวมทั้งสิ้น 842 คัน ประกอบด้วย รถเก็บขยะแบบอัด 5 ตัน 464 คัน รถเก็บขยะแบบอัด 2 ตัน 152 คัน รถเก็บขยะแบบยกภาชนะ ขนาด 8 ลบ.ม. 124 คัน และรถเก็บขยะแบบยกภาชนะ 3 ลบ.ม. 102 คัน รวม 842 คัน 

สำนักสิ่งแวดล้อมได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน TOR ตั้งแต่เดือนตุลาคม และเริ่มพิจารณาโดยนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำร่าง TOR โดยมุ่งเน้นให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมในกระบวนการจัดทำร่าง TOR ประกอบกับการพิจารณาศักยภาพของผู้ประกอบการที่ให้บริการให้เช่ารถยนต์ EV ในประเทศไทย ซึ่งได้สืบค้นข้อมูลเพื่อจัดทำร่าง TOR หลายช่องทาง ทั้งการมีหนังสือถึงผู้ประกอบการ การสืบค้นจากเว็บไซต์ การสอบถามจากผู้ประกอบการโดยตรงเกี่ยวกับองค์ประกอบของรถยนต์ EV การทดลองใช้รถยนต์ EV หลากหลายยี่ห้อเพื่อเก็บขยะ การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ เช่น แคตตาล็อกรถยนต์ EV รายละเอียดของระบบขับเคลื่อน มาตรฐานการทดสอบแบตเตอรี่ เพื่อนำมาประกอบร่าง TOR ทั้งนี้ในการกำหนดประเด็นต่างๆใน TOR ได้คำนึงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสเข้ายื่นข้อเสนอราคาได้หลายราย เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม ทั้งนี้ได้รับฟังความคิดเห็นโดยตรงจากสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักข่าวอิสรา สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุง TOR ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยนำความคิดเห็นจากข้อวิจารณ์และข้อเสนอแนะมาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้ายื่นข้อเสนอได้มากรายและมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หลังจากนั้นจะนำร่าง TOR ที่ปรับปรุงใหม่เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะอีกครั้งหนึ่ง 

ในขณะเดียวกันสำนักสิ่งแวดล้อมได้เตรียมก่อสร้างสถานีชาร์จไฟฟ้ารถเก็บขนมูลฝอย EV ในพื้นที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร บริเวณอ่อนนุช หนองแขม และสายไหม โดยลงนามบันทึกข้อตกลงกับการไฟฟ้านครหลวงในการติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าดังกล่าวให้เพียงพอต่อการชาร์จรถเก็บขนมูลฝอยทั้งหมด พร้อมทั้งส่งรายงานความคืบหน้าการดำเนินการโครงการต่อคณะกรรมการปปช. อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเข้าการประชุมชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการปปช. 

ส่วนกรณีการจัดทำราคากลางรถเช่าพลังงานไฟฟ้านั้น ด้วยปัจจุบัน นายภาณุวัฒน์ อ่อนเทศ ผู้อำนวยการส่วนบริการจัดการมูลฝอย ในฐานะหน่วยงานดำเนินการเช่ารถขยะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกำหนดขอบเขตข้อกำหนด (TOR) และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ต้องมีความรับผิดชอบสูง หน่วยงานจึงกำหนดให้ผู้อำนวยการส่วนทำหน้าที่ประธานกรรมการ ซึ่งประธานได้ทำหน้าที่กำหนด TOR อย่างมีส่วนร่วม โดยประชุมรับฟังความคิดเห็นของกรรมการทุกคน และรับฟังความเห็นของกรรมการผู้มีวิชาชีพที่เกี่ยวข้องร่วมกับการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งอื่น รวมถึงการรับฟังความเห็นจากการเผยแพร่ร่างประกาศเป็นเวลา 10 วัน เพื่อให้ได้รับความคิดเห็นมากที่สุด เพื่อปรับปรุง TOR ให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยใช้หลักการเห็นชอบร่วมกันเป็นเอกฉันท์เท่านั้น และอยู่ภายใต้ขอบเขตข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประกาศหรือหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลางทุกฉบับ สำหรับตัดสินใจกำหนดประเด็น ใน TOR ทุกข้อ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า TOR ที่กำหนดจะไม่เอื้อประโยชน์แก่เอกชนรายใดรายหนึ่ง และเปิดกว้างให้เอกชนสามารถยื่นข้อเสนอได้จำนวนหลายราย 

โดยในส่วนของจัดทำราคากลาง ประธานกรรมการได้ลงนามถึงบริษัทห้างร้านเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้สถานประกอบการเสนอราคาตามช่วงกำหนดเวลา ซึ่งสามารถสอบถามราคาให้เพียงพอสำหรับการเปรียบเทียบตามที่สำนักงบประมาณกำหนด โดยผู้เสนอราคาสามารถส่งข้อมูลให้สำนักงานจัดการมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล หรือผู้อำนวยการส่วนบริการจัดการมูลฝอย ในฐานะผู้ลงนามถึงบริษัทได้ ซึ่งมีผู้เสนอราคาทั้งหมด 4 ราย โดยรายที่ 4 ส่งมาภายหลังวันเวลาที่กำหนด ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาราคากลางไปแล้ว จึงไม่ได้นำมาพิจารณาในการกำหนดราคากลางครั้งนี้ ราคากลางจึงได้มาจากผู้ประกอบการ 3 ราย ซึ่งเพียงพอในการนำมากำหนดราคากลาง โดยคณะกรรมการเลือกใช้ราคาต่ำสุดในการกำหนดราคากลางทั้ง 4 โครงการ ทั้งนี้ได้ผ่านการตรวจสอบของฝ่ายการคลัง สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ก่อนที่จะขอความเห็นชอบประกาศและร่าง TOR ต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ทั้งนี้ ในการกำหนดราคากลางดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางการจัดทำราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยเลือกวิธีการจัดทำราคากลางโดยใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด ให้เหมาะสมกับขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง โดยสืบราคาไม่น้อยกว่า 3 ราย เว้นแต่บางกรณีน้อยกว่า 3 ราย ให้สืบเท่าที่มี และเมื่อสืบราคาแล้วไม่ว่าจะ 3 รายขึ้นไป หรือกรณีน้อยกว่า 3 ราย จะนำราคาใดเป็นราคาอ้างอิงโดยพิจารณาดำเนินการ ดังนี้ 1.กรณีการจัดหาที่มีการประกาศเชิญชวนให้ใช้เฉลี่ยเป็นราคาอ้างอิง เว้นแต่หน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า ราคาต่ำสุดสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ ก็ให้ใช้ราคาต่ำสุดเป็นราคาอ้างอิง 2.กรณีการจัดหาที่ไม่ประกาศเชิญชวน ให้ใช้ราคาต่ำสุดเป็นราคาอ้างอิง 

“โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย EV นั้น สำนักสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการไปตามขั้นตอนกระบวนการตามข้อกฎหมายกำหนด ที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสถานีชาร์จรถเก็บขนมูลฝอย EV บริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ร่วมกับผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม รวมถึงประชุมติดตามโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อรับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ ตลอดจนได้ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้องและโปร่งใส” รองผู้ว่าฯ จักกพันธุ์ กล่าวในตอนท้าย