In Thailand

'ธรรมนัส'ลุยร้อยเอ็ดชงงบฯ765ล้านบาท พัฒนาแหล่งน้ำ3แห่งทำทันทีปี2567  ร้อยเอ็ด-วันที่ 19 เมษายน 2567 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ติดตามการดำเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ภายในอำเภอโพนทอง อำเภอเมยวดี และอำเภอหนองพอก เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม โดยมี นายไพฑูรย์ ศรีมุก ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6, นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องเกษตรกร เข้าร่วม

โดย แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ จำนวน 3 แห่ง รวมพื้นที่รับประโยชน์กว่า 11,000 ไร่ งบประมาณรวม 765 ล้านบาท ได้แก่ 1.) โครงการแก้มลิงบึงมะอึ พร้อมอาคารประกอบ ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำ 400,000 ลูกบาศก์เมตร 2.) โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำยัง (กุดก่วง) ต.สามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ที่จะสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง มีพื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า 10,000 ไร่ และ 3.) สร้างอาคารบังคับน้ำห้วยแดง ต.บุงเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด ในพื้นที่ ต.บุ่งเลิศ มีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 500 ไร่ เพิ่มปริมาณเก็บกัก 100,000 ลูกบาศก์เมตร รวมถึงเป็นการปรับปรุงฟื้นฟูลำน้ำธรรมชาติ 

ทั้งนี้ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ด ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากปริมาณฝนในฤดูแล้งที่ตกน้อย ปริมาณน้ำต้นทุนที่กักเก็บโดยโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้วางแผนพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดมาอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้ได้อนุมัติโครงการเพิ่มเติมอีก 3 แห่ง ซึ่งได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันภายในปี 2567 เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคของพี่น้องเกษตรต่อไป