EDU & Tech-Innovation

วว.ร่วมต้อนรับรมว.อว.ลงพื้นที่จ.เพชรบุรี ก่อนประชุมครม.สัญจรโชว์ผลงานวิจัยฯเพชรบุรี-นางสาวศุภมาส  อิศรภักดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยนางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการ รมว.อว. ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวง อว. และคณะผู้บริหารกระทรวง อว. ลงพื้นที่ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) สัญจร กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม) ณ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อติดตามการดำเนินงานของกระทรวง อว.ในพื้นที่  โอกาสนี้  รศ.ดร.พาสิทธิ์  หล่อธีรพงศ์   ประธานกรรมการ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)ดร.เฉลิมศักดิ์   เลิศวงศ์เสถียรคณะกรรมการบริหาร วว. ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิตผู้ว่าการ  วว.พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นักวิจัย ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอนิทรรศการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจBCG ด้วยผลงานส่งเสริมและสนับสนุน หจก.เลม่อน โกล์ด (แอล.เอ็ม.จี) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการด้านการผลิตน้ำมะนาวแช่แข็งและน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกมะนาว ภายใต้การดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำมะนาว น้ำมันหอมระเหยและจัดทำมาตรฐานน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกมะนาวเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตน้ำมะนาวโดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.เมื่อวันที่  13 พฤษภาคม 2567  ณสวนตาลลุงถนอม ตำบลถ้ำรงค์  อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี  

อนึ่ง วว.  โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ประสบผลสำเร็จในการปรุงน้ำหอมจาก "น้ำมันเปลือกมะนาวเหลือทิ้ง" ในอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมะนาว ภายใต้กลิ่น Cool 3 ซึ่ง หจก.เลม่อน โกล์ด (แอล.เอ็ม.จี)  จังหวัดเพชรบุรี ได้มอบโจทย์การผลิตให้. วว. โดยให้มีองค์ประกอบหลักของน้ำหอมที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรี 3 ประการด้วยกัน  ได้แก่ 1. มะนาว 2. น้ำตาลโตนด และ 3. น้ำทะเลซึ่งน้ำหอมจากน้ำมันเปลือกมะนาวฯ ที่ วว. ปรุงสำเร็จมีองค์ประกอบของสารสกัดขนแพะ ซึ่งช่วยทำให้กลิ่นน้ำหอมติดทนนานและมีความหอมซับซ้อน โดยได้รับการยอมรับและถูกนำเสนอให้เป็นผลงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่งที่เติมเต็ม BCG Economy Model ซึ่งส่งผลให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลมอนโกลด์ฯ ได้รับรางวัล Thailand TOP SME Awards 2022 จาก ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) ในด้าน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การสร้างความแตกต่าง และการบริหารจัดการที่โดดเด่นในด้านต่างๆ รวมทั้งเพื่อสร้างให้เกิดองค์กรต้นแบบ เป็นกรณีศึกษาให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยต่อไป