In Thailand

 'ธฤติ'บินประชุมลาวโชว์แนวทางพัฒนา เด็กปฐมวัยสู่สายตาASIANมุกดาหาร-   ธฤติ  ประสานสอน รองเลขาธิการสภาการศึกษา บินประชุมลาว โชว์แนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัย สู่สายตา ASIAN

นายธฤติ ประสานสอน รองเลขาธิการสภาการ ศึกษา เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม "Southeast AsiaRegional Forum on EnsuringEqual Access to Quality EarlyChildhood Care and Education"จัดโดย สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations: ASEAN) โดยมีสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็น ประธาน ณ โรงแรมแลนด์มาร์คแม่โขงริเวอร์ไซด์ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

สำหรับเวทีการประชุมระดับภูมิภาคครั้งนี้มุ่ง เน้นประเด็นการรับรองโอกาสที่เท่าเทียมต่อการเข้าถึงการพัฒนาเด็ก ปฐมวัยและการดูแลที่มีคุณภาพ ซึ่งมี ผู้แทนระดับรัฐมนตรี ผู้บริหารระดับ สูง และระดับนโยบายจากประเทศ สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และ ภาคีเครือข่ายเข้าร่วม สำหรับ ประเด็นดังกล่าวโดยเฉพาะด้านการดูแลและการจัดการศึกษาเด็ก ปฐมวัย (Early Childhood Care and Fdiication FC.CF) สถดคล้องกัน ตั้งแต่ 0-8 ปี" ของสำนักงาน เลขาธิการสภาการศึกษาขึ้นมานำ  เสนอ ซึ่งมีการกำหนดรอยเชื่อมต่อ ของเด็กปฐมวัยในบริบทของ ประเทศไทยที่สำคัญไว้ 3 ช่วง ได้แก่ 1) รอยเชื่อมต่อจากบ้านสู่สถาน พัฒนาเด็กปฐมวัย (ช่วงอายุ 3 – 9 เดือน และ อายุ 10 - 24 เดือน) 2) รอยเชื่อมต่อจากสถานพัฒนาเด็ก ปฐมวัยสู่ระดับอนุบาล (ช่วงอายุ 2 ปี 6 เดือน และอายุ 3 - 5 ปี) 3) รอย เชื่อมต่อจากระดับอนุบาลสู่ระดับ ประถมศึกษา (ช่วงอายุ 6 - 8 ปี) ซึ่ง แต่ละรอยเชื่อมก็มีแนวปฏิบัติแตก ต่างกันไปตามความเหมาะสม พร้อม ทั้งนำหลักการนี้มาสร้างข้อเสนอเชิง นโยบายต่าง ๆ อีกด้วย นอกจากนี้ยัง ได้นำเสนอวีดิทัศน์ "3 เร่ง 3 ลด 3 เพิ่ม ฟื้นฟูการพัฒนาเด็กปฐมวัย ทา ตั้งแต่ 0-8 ปี " ของสำนักงาน เลขาธิการสภาการศึกษาขึ้นมานำ เสนอ ซึ่งมีการกำหนดรอยเชื่อมต่อ ของเด็กปฐมวัยในบริบทของ ประเทศไทยที่สำคัญไว้ 3 ช่วง ได้แก่ 1) รอยเชื่อมต่อจากบ้านสู่สถาน พัฒนาเด็กปฐมวัย (ช่วงอายุ 3 – 9 เดือน และ อายุ 10 - 24 เดือน) 2) รอยเชื่อมต่อจากสถานพัฒนาเด็ก ปฐมวัยสู่ระดับอนุบาล (ช่วงอายุ 2 ปี 6 เดือน และอายุ 3 - 5 ปี) 3) รอย เชื่อมต่อจากระดับอนุบาลสู่ระดับ ประถมศึกษา (ช่วงอายุ 6 - 8 ปี) ซึ่ง แต่ละรอยเชื่อมก็มีแนวปฏิบัติแตก ต่างกันไปตามความเหมาะสม พร้อม ทั้งนำหลักการนี้มาสร้างข้อเสนอเชิงนโยบายต่าง ๆ อีกด้วย 

นอกจากนี้ยัง ได้นำเสนอวีดิทัศน์ "3 เร่ง 3 ลด 3 เพิ่ม ฟื้นฟูการพัฒนาเด็กปฐมวัย ทาเพิ่ม ฟื้นฟูการพัฒนาเด็กปฐมวัย ทาง รอดประเทศไทย" ที่มีคำบรรยาย ภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม รับทราบถึงกลยุทธ์การ นฟู พัฒนาการเด็กปฐมวัยจาก สถานการณ์ COVID-19 ที่ ประเทศไทยกำลังขับเคลื่อนอยู่ การนำเสนอของนายธฤติ ประสานสอน รองเลขาธิการสภาการศึกษา ด้วยประเด็นแนวทางการดำเนินการ ช่วงรอยเชื่อมต่อของเด็กปฐมวัย ตั้งแต่ 0-8 ปี นับเป็นกรณีศึกษาที่น่า สนใจจากประเทศไทย สามารถก่อ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถือเป็น บทบาทสำคัญในการร่วมขับเคลื่อน การพัฒนาเด็กปฐมวัยในภูมิภาค อาเซียนอย่างยั่งยืน..

อนุศักดิ์ - เสาวภา  แสนวิเศษ /  มุกดาหาร