In Thailand

นอภ.เมืองร่วมพช.ลพบุรีจัดกิจกรรมสร้าง ความมั่นคงทางอาหารที่บางขันหมากลพบุรี -นายอำเภอเมืองลพบุรี และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลพบุรี จัดกิจกรรมสร้างความมั่นคงทางอาหาร “ปันรัก ปันสุข ปลูกผักแบ่งปัน” พร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ครัวเรือนเปราะบาง หมู่ที่ 4 ตำบลบางขันหมาก

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงาน นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยนายดวงธนภณ ธรรมวงศ์ พัฒนาการอำเภอเมืองลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ  ระดับอำเภอ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลบางขันหมาก นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมจัดกิจกรรมสร้างความมั่นคงทางอาหาร “ปันรัก ปันสุข ปลูกผักแบ่งปัน” พร้อมมอบถุงยังชีพซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห์ ให้แก่บ้านเลขที่ 143/1 หมู่ที่ 4 ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ของนายบุญเหลือ รุ่งแจ้ง ซึ่งมีสมาชิกในครัวเรือนจำนวน 3 คน เป็นผู้สูงอายุ 2 คน และวัยทำงาน 1 คน ซึ่งเป็นครัวเรือนเปราะบาง มีสภาพที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงทนถาวร และตกเกณ์ด้านรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน เพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาค่าครองชีพ ภายใต้การขับเคลื่อนของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเมืองลพบุรี ด้วยการแบ่งปันพืชผักสวนครัวในการสร้างแหล่งอาหาร และมอบข้าวสารและสิ่งของสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นต่อไป “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ทวีศักดิ์/ลพบุรี