Authority & Harm

'บิ๊กต่าย'รุดร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ78ปีตำรวจภูธรภาค7นครปฐม-เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ที่ตำรวจภูธรภาค 7 พลตำรวจเอก กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาตำรวจภูธรภาค 7 ครบรอบปีที่ 78 ประจำปี 2567 พร้อมด้วย อดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 อาทิเช่น พลตำรวจเอก บุญชัย ชื่นสุชน พลตำรวจโท ฉลอง สนใจ พลตำรวจเอก วรพงษ์ ชิวปรีชา พลตำรวจเอก วีระพงษ์ ชื่นภักดี พลตำรวจโท สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

โดยมี พลตำรวจโท กรไชย คล้ายคลึง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจโท นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 พลตำรวจโท สำเริง สวนทอง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจตรี อาทิชา เปาอินทร์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 พลตำรวจตรี อุทัย กวินเดชาธร รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 พลตำรวจตรี ชมชวิณ ปุระธนานนท์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 พลตำรวจตรี วันชัย ธารณธรรม รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 พลตำรวจตรี พิพัฒน์ ชุ่มมณีกูล รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 พลตำรวจตรี ปิติ นฤขัตรพิชัย รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 พลตำรวจตรี ประสพชัย มัตสยะวนิชกูล ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 7 พลตำรวจตรี ปริดา อิ่มเจริญ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 พลตำรวจตรี วัชรินทร์ ประสพดี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี พลตำรวจตรี จำลอง งามเนตร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบครีขันธ์ พลตำรวจตรี อนุรักษ์ พรพุทธศรี ผู้บังคับการ กองกฎหมายและคดีตำรวจภูธรภาค 7 พลตำรวจตรี สมภพ คูหาวิชานันท์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม พลตำรวจตรี นครินทร์ สุคนธวิท ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี พลตำรวจตรี วชิรพงษ์ อมราพิทักษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ราชบุรี พลตำรวจตรี สุวรรณ์ เชี่ยวนาวินขวัช ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม พลตำรวจตรี สุระพรรณ นาทวรทัต ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร พลตำรวจตรี กิดติ สุขสมภักดิ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี พลตำรวจตรี พศวีร์ เรืองภู่ ผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 7 และรอง ผู้บังคับการตำรวจภูธร ทั้ง 8 จังหวัด ผู้กำกับการ หัวหน้าสถานีทั้ง 104 สถานี ในสังกัดตำรวจภูธรภาค.7 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การตอนรับ เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาตำรวจภูธรภาค 7 ครบรอบปีที่ 78 ประจำปี 2567 

พลตำรวจโท นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 กล่าวว่า ประวัติความเป็นมาของตำรวจภูธรภาค 7 ในปี พ.ศ.2484 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกองบังคับการตำรวจภูธรเขตต์ 7 แบ่งเขต รับผิดชอบ 9 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัด นนทบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร สมุทรสาคร ราชบุรี เพ็ชร์บุรี และประจวบคีรีขันธ์ในปีพุทธศักราช 2486 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย แบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบใหม่ กำหนดให้ตำรวจภูธรเขตต์ 7 รับผิดชอบเพียง 7 จังหวัด โดยตัดจังหวัด นนทบุรี และ สมุทรสาคร ออกไปต่อมาวันที่ 12 มิถุนายน 2489 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย กำหนดพื้นที่รับผิดชอบใหม่ ตำรวจภูธรเขตต์ 7 รับผิดชอบพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ต่อมาในปี พ.ศ.2519 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ จัดตั้งกองบัญชาการตำรวจภูธร 1–4 และยุบเลิกกองบังคับการตำรวจภูธรเขตต์ ทำให้กองบังคับการตำรวจภูธรเขตต์ 7 ปรับเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น กองบังคับการตำรวจภูธร 3 สังกัดกองบัญชาการตำรวจภูธร 1 

ต่อมาในปี พ.ศ.2536 ได้มีพระราชกฤษฎีกาปรับโครงสร้างกรมตำรวจ ยุบเลิกกองบัญชาการตำรวจภูธร 1-4 และหน่วยงานในสังกัด จึงส่งผลให้กองบังคับการตำรวจภูธร 3 ถูกยกเลิกไปพร้อมกันด้วย และได้กำหนดส่วนราชการขึ้นใหม่ เรียกว่า ตำรวจภาค 7 มี พลตำรวจโท ประชา พรหมนอก ผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจ เป็นหัวหน้าตำรวจภาค 7 ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ และได้เปลี่ยนชื่อตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน จากเดิมตำแหน่ง หัวหน้าตำรวจภาค 7 แก้ไขเป็น ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 มี พลตำรวจโท สมบัติ อมรวิวัฒน์ ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 เป็นคนแรกและในปัจจุบันตำรวจภูธรภาค 7 มีพลตำรวจโท นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต เป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 คนที่ 20 โดยถือเอาวันที่ 12 มิถุนายน 2489 ซึ่งเป็นวันที่มีประกาศกำหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบครั้งแรก ตรงตามพื้นที่ในปัจจุบัน เป็นวันสถาปนาตำรวจภูธรภาค 7 และในปีนี้เป็นวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 78 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งหน่วย เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการตำรวจในหน่วยที่ได้อุทิศแรงกาย แรงใจปฏิบัติหน้าที่ เพื่อพิทักษ์รักษาความสงบเรียบร้อยให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบตำรวจภูธรภาค 7 ณ.ตำรวจภูธรภาค 7 ตั้งอยู่เลขที่ 11/4 ถนนขวาพระ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม