In Thailand

'พช.พังงา'จัดประชุมเสริมสร้างศักยภาพ องค์กรสตรีขับเคลื่อนขจัดความยากจนพังงา-ผู้สื่อข่าวรายงานนางสาวศริญญา ใจเย็นพัฒนาการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรสตรีเพื่อขับเคลื่อนการขจัดความยากจน โดยมีนายก้องเกียรติ รองรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.) และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ รวมทั้งสิ้น 40 คน เข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ สร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนงานขจัดความยากจนแก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.) และเพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.) สามารถดำเนินการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานขจัดความยากจนตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด 

สำหรับโครงการในวันนี้ จะเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในประเด็นดังต่อไปนี้

1 การดำเนินงานการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน
2 บทบาทองค์กรสตรีในการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจน
3 การจัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนในพื้นที่ 8 อำเภอ