In News

นายกฯปลื้มนโยบายเยียวยาผู้เปราะบาง ยึดหลักจ่ายเข้าบัญชีทุกวันที่10ของเดือนกรุงเทพฯ-นายกฯ ชื่นชมความสำเร็จนโยบาย เยียวยากลุ่มเปราะบาง ยึดหลักเกณฑ์จ่ายเงินเข้าบัญชีทุกวันที่ 10 ของเดือน เริ่มวันนี้ 10 กรกฎาคม 2567

วันนี้  10 กรกฎาคม 2567  นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีชื่นชมความสำเร็จของรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือเยียวยา กลุ่มเปราะบางทุกกลุ่ม ทั้งเงินอุดหนุนบุตร เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการ โดยรัฐบาลยังคงหลักเกณฑ์จ่ายเงินเข้าบัญชีทุกวันที่ 10 ของเดือน เริ่มวันแรกพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลวิถีชีวิตประชาชน เพื่อความเท่าเทียมของทุกกลุ่ม  เพื่อปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยกรมบัญชีกลางและกระทรวงพัฒนาสังคมเพื่อความมั่นคงของมนุษย์ จะโอนเงินช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบาง ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

โครงการเงินอุดหนุนบุตร
- โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือเงินอุดหนุนบุตร ช่วยเหลือกลุ่มเด็กแรกเกิด-อายุ 6 ขวบ รับเงินอุดหนุนจำนวน 600 บาท สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี 
เด็กที่เกิดเดือนกรกฎาคม 2561 จะหมดสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือเยียวยา และเด็กที่เกิดสิงหาคม 2561 จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาเป็นก้อนสุดท้าย เนื่องจากมีอายุครบ 6 ขวบตามเงื่อนไข 
ผู้ปกครองที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถยื่นคำร้องในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิดและผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง ที่สำนักงานเขต ศาลาว่าการเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล 
โดยต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เงินเด็ก”ผู้ปกครองต้องพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่าน แอปพลิเคชัน ThaID ของกรมการปกครองก่อน เมื่อตรวจสอบสิทธิผ่านแล้ว จะได้รับเงินมีผล ตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบียนรับเงิน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- เดือนกรกฎาคม 2567 จะจ่ายแบบขั้นบันได ผู้สูงอายุอายุ 60-69 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน 600 บาท ผู้สูงอายุอายุ 70-79 ปี 700 บาท ผู้สูงอายุอายุ 80-89 ปี 800 บาท และผู้สูงอายุอายุ 90 ปีขึ้นไป 1,000 บาท 

สำหรับเบี้ยผู้พิการตามเกณฑ์อายุ 
- โดยผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป 800 บาท และผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน 1,000 บาท

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตร เบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ ได้ผ่านแอปพลิเคชัน ‘เงินเด็ก’ หรือ แอปพลิเคชัน 'ทางรัฐ' หรือ ทางบัญชีที่ได้แจ้งไว้ และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินอุดหนุนบุตร ได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดกรมกิจการเด็กและเยาวชน โทร 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 และศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

“นายกรัฐมนตรี ต้องการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบาง โดยหวังว่าเงินช่วยเหลือเหล่านี้จะช่วยแบ่งเบาประชาชนได้บ้างไม่มากก็น้อย และขอให้ประชาชนทุกคนเชื่อมั่นว่าการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทุกคนในทุกมิติเป็นวัตถุประสงค์หลักในการทำงานของนายกรัฐมนตรี โดยรัฐบาลตั้งมั่นที่จะช่วยเหลือดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น” นายชัย กล่าว